ŠTADLEROVÁ, K. Sladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Celkově je předložená diplomová práce v podobě návrhu rozvoje vybrané společnosti zpracovaná na dobré úrovni. Otázka č. 1: Nejdou návrhy v oblasti stanovení fixního rozpočtu (sebe)vzdělávání s ohledem na junior a senior zaměstnanecké pozice proti strategii neustálého zvyšování kompetencí (event. až diskriminační)? Otázka č. 2: Z hlediska návrhů v oblasti vytvoření speciální databáze nebo pověření account manažerů, není možné, aby se jednoduše využil účetní systém Toogle, kde se evidují hodiny a částky fakturované klientovi jako zdroj dat pro posouzení (ne)ziskovosti zákazníků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na dobré úrovni s ohledem na zvolenou problematiku. Výsledky analýz podporují návrhy v oblasti možných směrů rozvoje (stabilizace a růstu) společnosti ve vybraných oblastech. Autorka v práci dodržuje a splňuje nastavené cíle v souladu s teoretickou, analytickou a návrhovou části práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka práce používá jak standardní analytické metody sběru sekundárních dat pro posouzení pozice produktů a společnosti v podnikatelském prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím kvalitativního výzkumu u interních zaměstnanců. V práci jsou dodrženy postupy řešení a metody, které jsou stanoveny jak v cíli, tak návazně popsány v teoretické části a uplatněny v části praktické.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni. Občas autorka práce příliš zakomponovává odkazy na kapitoly z předešlý analýz, místo toho, aby zjištění popsala stručně, pár slovy a tudíž je čtení dost obtížné a to i ve spojení v praxi užívanými anglickými výrazy. Nicméně, klíčová zjištění z provedených analýz jsou zaneseny do přehledných tabulek a následně podrobeny další analýze dle zvolené metodiky. Jedinou větší výtku mám k přílišné "personalizaci" psaní celé práce.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je v praxi reálně použitelná a může sloužit jako dobrý podklad pro implementaci zlepšení a změn v souladu s cíli a strategii společnosti. Návrhy poukazují na nutnost komunikace cílů napříč firmou a nastavení komplexního procesu řízení zakázky mezi týmy s vhodně vytvořenou komunikační a organizační platformou. Navíc jsou návrhy podpořeny reálnými výstupy z iniciativy praxe v této oblasti. Strategická oblast koncentrace na klíčové zákazníky mohla být lépe propracovaná a změny v této oblasti mohli být více striktnější (Paretovo 20/80), avšak studentka neměla možnost získat podrobnější finanční data v této oblasti.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. Studentka v práci používá adekvátní terminologii na velmi dobré úrovni. Odborná jazyková úroveň odpovídá zvolené problematice. Mám výtku k zařazení kapitoly 2.5.4.1 za analýzou dodavatelů místo analýzy zákazníků a jejich chování na trhu a v rámci ní také k obsahu, který spadá spíše pod bariéry vstupu (know-how, reference apod.). Práce obsahuje chyby z nepozornosti (např. str. 37 " samostatná analýzy" , str. 52 - proměnné na ose x , str. 64 formátování textu apod). Vizuální dojem práce také trošičku snižuje formátování obsahu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků dat z provedení vlastního primárního výzkumu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Abaffy, Michal

Plusy: • Komplexná práca, vidno mnoho úsilia. • Ciele práce naplnené. • Preukázanie pochopenia a schopnosti aplikovať vedomosť z rôznych oblastí, napr. projektový management, metodika, strategické riadenie. • Preukázanie pochopenia organizácie (jednak ako abstraktného konceptu, jednak konkrétnej firmy), jej rôznych komponent a ich súvislostí a previazanosti. • Všetko toto pochopenie aplikované k prevažne rozumným odporučeniam/návrhom s veľmi konkrétnymi plánmi na implementáciu. • Logická a prehľadná štruktúra práce a dodržanie za mňa veľmi užitočného metodického procesu: teoretické pochopenie - analýza - návrh. Navyše tieto 3 časti (až na menšie nedostatky) na seba ozaj pekne nadväzujú. • Formálne prvky mi prišli v poriadku. U väčšiny tvrdení, ktoré mi prišli, že buď sú odvážne alebo by chceli zdroj, tak mali zdroj. Nedostatky: • V inak dobrej práci som našiel zopár menších nedostatkov a taktiež 2 za mňa netriviálne nedostatky. • Proces SWOT analýzy a z neho vyvodený záver, že sa má ísť SO stratégiou (časť 2.6.2) mi príde pomerne krehký, príliš subjektívny a nie úplne dôsledne aplikovaný v návrhovej časti. • Risk analýza (časť 3.3) k návrhom z častí 3.1.1., 3.1.2., 3.2.1., 3.2.2. identifikovala iba 5 rizík, čo si myslím, že je príliš málo. Ja tých rizík z uvedených návrhov vidím hneď na prvý pohľad menšie desiatky. Napríklad pri návrhu 3.1.1. vidím napríklad netriviálne riziko zhoršených vzťahov so zákazníkmi alebo u návrhu 3.1.2. vidím napríklad pomerne pravdepodobný a dosť vážny negatívny dopad na širšie zmenové úsilie. Možno je tých rizík iba 5 preto, že autorka pracuje s „rizikom“ iba ako niečím, čo môže ohroziť proces projektu a nie zároveň niečím, čo môže byť nechcený dôsledok projektu? Záverom: • Diplomovú prácu určite odporúčam k obhajobe. Nebyť vyššie spomenutých dvoch za mňa netriviálnych nedostatkov, navrhol by som pravdepodobne A. Vzhľadom k daným nedostatkom navrhujem prácu obhájiť za C, v krajnom prípade za B ak autorka výnimočne dobre odpovie na otázky pri obhajobe. Známka horšia ako C by mi prišla zbytočne prísna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 125751