PETERKOVÁ, B. Motivační systém ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Práce je kvalitně zpracovaná a poskytuje firmě řadu nových informací a inspirací jak pracovat v otázce motivace zaměstnanců. Otázka k obhajobě: Které z vašich motivačních doporučení pro firmu jsou platné v době konjuktury i recese?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A kompletní pohled a schopnost vidět souvislosti v rámci firmy
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B standardní přístup
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B kvalifikovaný pohled na problematiku
Praktická využitelnost výsledků B dobré náměty pro fimu
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A velice obsáhlá a propracovaná práce
Práce s informačními zdroji, včetně citací A oceňuji přehledně uspořádanou teoretickou čáast
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, je patrné, že autorka na zvoleném tématu pracovala dlouhodobě. Předložené návrhy jsou zpracovány s přiměřenou podrobností a jsou dobrým podkladem pro jejich úspěšnou realizaci. Otázka k obhajobě: Podstatný díl analytické i návrhové části práce byl zřejmě zpracován v době před pandemií Covid19 a bez poznatků o jejích ekonomických dopadech. Které z Vašich návrhů mají největší šanci na uplatnění v praktickém životě firmy, i kdyby ekonomický pokles nějakou dobu přetrvával?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem diplomové práce je předložit návrhy pro zlepšení motivace a spokojenosti zaměstnanců na základě analytického šetření ve vybrané společnosti a dále vyčíslit náklady a přínosy s tím spojené. Cíle se podařilo nepochybně naplnit a to s vysokou odborností a pečlivostí.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky zjišťování potřeb a požadavků pracovníků. Rozsáhlá část je věnována teoretické přípravě, analýze doposud známých přístupů, jednotlivým teoriím motivace, přístupům k hodnocení zaměstnanců a jejich odměňování. Z provedených analýz je patrné, že se autorka v daném oboru dobře orientuje. K poznatkům z této oblasti nepochybně přispěl rovněž vlastní průzkum spokojenosti pracovníků analyzované firmy, který autorka provedla. Rozsáhlá a odborně provedená teoretická část práce dává dobré předpoklady pro následnou analýzu a návrhy řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Analýza podnikové situace v analytické části práce je dostatečná, jak po stránce technicko-technologické, ekonomické ale taky z hlediska řízení lidských zdrojů, tedy výběru a struktury zaměstnanců a péče o ně. Pozornost je věnována současnému systému odměňování. Analytická činnost poskytla rozsáhlou škálu výsledků, které byly statisticky zpracované, včetně testování hypotéz.
Praktická využitelnost výsledků B Vlastní návrhy autorky činí devět konkrétních a promyšlených řešení. Díky výsledkům průzkumu autorka ukázala, že spokojenost v různých aspektech pracovníků je relativně vysoká, ale upozorňuje na další aspekt zajištění spokojenosti pracovníků a to je jejich generační obnova, kterou se snaží několika návrhy podpořit. Další návrhy se týkají atraktivní nabídky benefitů, u každého provedena ekonomická kalkulace. Všechny návrhy jsou v praxi realizovatelné, i když jejich konkrétní mix bude záležet na volbě podniku.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji A Autorka využila doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 125829