KOTASOVÁ, M. Motivační systém firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Putnová, Anna

Studentka představuje solidně zpracované téma s dobrou orientací ve firemní problematice i teoretické oblasti. Oceňuji její komplexní pohled. Otázka k obhajobě: V práci uvádíte Home office jako velmi žádaný způsob způsob práce. Změnila epidemie COVID 19 názor firmy na je zavádění HO?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A plně v souladu se zadáním
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B standardní přístup
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B dobrá znalost poměrů ve firmě
Praktická využitelnost výsledků B realistický pohled na problematiku v dané firmě
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B přehledně, jasně
Práce s informačními zdroji, včetně citací B kvalitně zpracované
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Soňa Dvořáková

Autorka si v diplomové práci klade za cíl analyzovat a následně zhodnotit systém motivování zaměstnanců ve společnosti XY, s.r.o. a na základě toho navrhnout systém a změny, které povedou k adresnějšímu systému benefitů s cíleným zaměřeným na různé pracovní pozice a tím k vyšší spokojenosti zaměstnanců projevující se zvýšením pracovní výkonnosti. K naplnění stanoveného cíle práce využila autorka dotazníkového šetření u zaměstnanců firmy, a to jak u administrativních pracovníků, tak u dělníků. Tím získané výsledky šetření získaly potřebnou míru objektivity a bylo možné z nich vycházet při formulaci návrhů a doporučení. Autorka diplomovou práci rozdělila standardně na tři základní části, a to část teoretickou, část popisující samotnou společnost XY, s.r.o. a její motivační systém a část aplikační. Návrhy a doporučení autorky v diplomové práci lze považovat za úplné a realizovatelné s velkou pravděpodobností kladného výsledku, pro zaměstnance by mohly být zajímavé. Předložená diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. Cíle práce bylo dosaženo. Podrobná analýza provedená v praktické části dává možnost z této práce vycházet i dalším organizacím, podnikům, či diplomantům. Pro další využití této diplomové práce doporučuji přiložit i dotazníkové šetření. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikační práce, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125830