NOVOTNÝ, V. Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti marketingového mixu bistra. Autor v práci prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy velmi dobře využitelné ve společnosti, které jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Také byla snaha o predikci denních tržeb a nákladů nebo predikce nárůstu objemů u některých návrhů. V závěru návrhové části byly shrnuty finanční a nefinanční dopady navrhovaných opatření. Rovněž byla zpracována analýza rizik plánovaných návrhů. Diplomant pracoval samostatně, aktivně a se zájmem. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Diplomant zvolil vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomant prokázal dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce jsou prakticky využitelné v bistru v Brně. Návrhy jsou komplexní a pokrývají jednotlivé nástroje marketingového mixu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autor používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schüller, David

Práce je zaměřena na marketingový mix společnosti působící v odvětví gastronomie. Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření jsou v souladu s navrhovaným cílem a jsou strukturována dle teoretického rámce. Diplomant použil vhodné metody pro sběr a analýzu dat. Nicméně v analýze marketingového mixu by bylo potřeba uvést konkrétní cenovou hladinu hlavních produktů společnosti. Pro práci by bylo také přínosné zjistit očekávání zákazníků v souvislosti s marketingovým mixem. Autor dobře interpretuje závěry z provedených analýz a vlastního průzkumu. Navrhovaná řešení jsou přehledně strukturována dle marketingového mixu. Návrhy týkající se on-line placené propagace by bylo vhodné popsat podrobněji a to především z hlediska použitých metrik - CPC, CTR či CPT. Formální náležitosti a použitá terminologie je na velmi dobré úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka pro obhajobu: Jak se společnost může efektivně bránit negativním ekonomickým dopadům způsobených epidemií nemoci Covid-19?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 125856