CHARVÁT, J. Hodnocení investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Jaký očekáváte dopad současné ekonomické krize na: a) Vámi analyzovanou společnost; b) plánovanou investici?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Práce je zaměřena na komplexní vyhodnocení investičního projektu. Jejím jednoznačným kladem je výběr společnosti i celého projektu, protože tato oblast nepatří k příliš často řešeným v diplomových pracích. Jde o dobrou práci, autor prokazuje schopnost řešit komplexně úkol z manažerské oblasti za využití odpovídajících inženýrských metod. K práci mám následující připomínky. 1. Není zcela konzistentní teoretický rozbor problému a vlastní řešení. Autor definuje využití analýzy citlivosti v kap. 2.7.1, návrhová část ale tuto kapitolu neobsahuje. 2. Pro odpovídající výsledky v kapitole 3.7. postrádám i provedení analýzy čistě vnitřních faktorů, tedy např. analýzy 7S. 3. Kap. 3.11.1 mohla být doplněna buď vlastním modelem úspor na bázi induktivního modelu jedné vodárenské oblasti ve vztahu k úsporám jako celku. Tímto nezpochybňuji hodnoty uvedené v tab. 11, ale alternativní výpočet by je více potvrdil. 4. Kapitola 3.12. 2 mohla obsahovat alespoň rámcový propočet ekonomické náročnosti opatření a dále podrobnější rozbor nutných legislativních změn, bez kterých jsou navrhované omezení obtížně uplatnitelné (zákaz nadměrné spotřeby pitné vody na jiné účely).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 126195