KOBLEROVÁ, E. Podnikatelský plán [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, autorka na zvoleném tématu pracovala dlouhodobě. Podnikatelský plán je zpracován s přiměřenou podrobností a je dobrým podkladem pro další úspěšnou realizaci. Otázka k obhajobě: Zpracovala jste podrobný harmonogram realizace navrhovaného podniku. Jaká opatření byste přijala, pokud by v podzimním období 2020 nastala druhá vlna pandemie Covid19 s obdobnými regulacemi, které doprovázely vlnu první?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo zpracování podnikatelského plánu na založení salonu krásy v Brně. Dílčími cíli bylo zpracování marketingového výzkumu, provedení analýzy trhu, sestavení SWOT analýzy, sestavení marketingového, organizačního a finančního plánu a hodnocení rizik. Návrhu nového podniku předcházela poměrně důkladná analytická činnost. Cíle se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení metodiky tvorby podnikatelského záměru, z provedených analýz je patrné, že se autorka v daném oboru poměrně dobře orientuje. Je rovněž dobře obeznámena s konkurenční situací na relevantním trhu. K poznatkům z této oblasti nepochybně přispěl rovněž vlastní marketingový výzkum, který autorka provedla. Závěrečná analýza rizik vhodným a přehledným způsobem zobrazuje reálná rizika spojená s navrhovaným podnikem a navrhuje přiměřená opatření.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V analytické části práce získané poznatky autorka uplatnila při návrhu koncepce podniku a při ekonomickém zhodnocení možností jeho fungování.
Praktická využitelnost výsledků A Diplomová práce je zjevně výsledkem dlouhodobé ambice autorky vybudovat fungující podnik. Dobrou oporou pro naplnění této ambice je i finanční plán, podpořený potřebnými výkazy, který je součástí realizační části práce.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka využila doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tichý, Marek

Pozitivně hodnotím komplexnost podnikatelského plánu i záměru ve vztahu k uvědomění si většiny souvisejících rizik. Zpracovatelka, dle mého názoru, nic podstatného neopomenula, pouze z nedostatku praxe nedokáže dohlédnout na veškerá související daňová rizika. Cílová skupina, mise a orientace podnikatelského záměru je poměrně precizně a jasně definována. Dokonce zde zpracovatelka provedla tzv. „mystery shopping,“ který má dle mého názoru, daleko vyšší vypovídací schopnost než např. internetové recenze,kdy jsou recenzenti do značné míry „ukryti“ pod anonymitou internetového profilu, a tendují mnohem méně ke kritice, která by byla konstruktivní. Pouze je škoda, že tento „mystery shopping“ nemohl proběhnout v podstatně rozsáhlejší míře, aby byla jeho vypovídací schopnost vyšší. Zpracovatelka celkem vyčerpávajícím způsobem analyzuje všechny vnější i vnitřní faktory dané případové studie, a dosáhla primárně svého cíle, kterým bylo zpracování reálného podnikatelského plánu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127033