ČERMÁK, A. Řízení projektu opravy dálnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Autor práce vhodně využil nástroje projektového řízení a navrhl jejich aplikaci pro konkrétní projekt stavby dálnice. Z práce je patrné, že je řešená problematika autorovi velmi blízká a teoretické poznatky zdárně aplikuje do praxe. Práci i přístup k řešení hodnotím velmi pozitivně, cíl práce byl naplněn a proto práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Vámi navržené řešení přináší značné úspory. Proč tyto změny nebyly zavedeny již dříve a jaké nesou případná rizika?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tesárek, Václav

Autor ve své práci zpracoval atraktivní téma řízení projektu opravy dálnice. Stanovil si za cíl navrhnout vhodnou variantu opravy. K tomu si stanovil tři možnosti různého časového průběhu opravy a pomocí kritérií a postupů vybral nejvhodnější řešení. Využil k tomu nástroje, jež předtím přehledně popsal i v teoretické části své práce. Jako zásadní vnímám práci s fixními náklady a prostoji, kdy autor využívá urychlení výstavby ke snížení těchto nákladů formou snížení prostojů a postupného zeštíhlování projektového týmu již před koncem výstavby. Dřívější dokončení projektu má za následek snížení dalších fixních nákladů jako jsou bankovní záruky, pojištění, nájmy kanceláří apod. Autor si uvědomuje i rizika pokut za nesplnění lhůt. Autor zpracoval organigram vedení stavby, SWOT analýzu a vyhodnotil proveditelnost jednotlivých variant. Kladně hodnotím pečlivě zpracovanou identifikaci rizik, kdy si autor uvědomuje nejvyšší riziko v oblasti dodržení doby pro dokončení, kdy jsou zhotovitelé infrastrukturních projektů pod rizikem vysokých sankcí za nedodržení těchto lhůt. Na závěr konstatuji, že vybraná varianta zkracuje etapy s největším omezením provozu, jedná se tak o významné omezení společenského dopadu opravy a toto řešení by pozitivně kvitoval i investor projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127127