MATOUŠKOVÁ, P. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Diplomová práce představuje kvalitní podklad, který pomůže podniku zefektivnit úroveň marketingové komunikace a stabilizovat tak vlastní tržní pozici, a vytvořit podklady pro další rozvoj. OTÁZKY: 1) Na jakém základě uvádíte brigádníky jako příležitost (SWOT, s. 65)? 2) Vyjádřete předpokládané přínosy ze zavedení uvedených návrhů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomantka zpracovala diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Vzhledem k jednotlivým návrhům práce a výslednému zhodnocení lze konstatovat, že diplomová práce dosáhla stanoveného cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Při zpracování jednotlivých části došlo k drobným odchylkám, které nemají významný dopad na dosažené výsledky. Samotný postup řešení diplomové práce odpovídá tématu práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Diplomantka zpracovala jednotlivé oblasti analytické části na dobré úrovni. Pro lepší úroveň práce by však bylo vhodné provést důkladnější popis některých částí analytické části jako je obecné okolí či vnitřní prostředí podniku. Tyto části jsou vypracovány s určitými odchylkami, čímž je dosahováno standardní úrovně.
Praktická využitelnost výsledků B Předloženou diplomovou práci lze považovat za vhodný podklad pro rozvoj zvoleného podniku (prodejce sportovních potřeb) v oblasti marketingové komunikace ve vybraného prostředí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Jazyková úroveň diplomové práce je na dobré úrovni. Po celkové formální stránce odpovídá diplomová práce požadované úrovni. Práce obsahuje drobné chyby po jazykové a terminologické stránce. Tyto nedostatky však z celkového hlediska nesnižují kvalitu práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Zvolené zdroje jsou na úrovni a odpovídají zadanému tématu. Citace uvedených zdrojů odpovídají požadavkům na VŠKP. V rámci analýzy vnějšího okolí (PEST, 3.5.3, 3.5.4; Porterův model 5 sil. 3.6.2-3.6.5) nejsou použity citace pro dané oblasti, ale citace na zaměstnance podniku.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skálová, Martina

Cílem práce bylo analyzovat současný komunikační mix podniku FITHAM, s. r. o. a navrhnout jeho zlepšení. Teoreticko-metodická část je logicky strukturována, obsahuje citace z literárních zdrojů, které autorka uvádí v přiloženém seznamu. Diplomová práce je vypracována na velmi dobré úrovni, jak po stylistické, formální, grafické i věcné stránce, tak z pohledu praktického. Celkově je práce zpracována přehledně a srozumitelně. Drobnou nesrovnalost vidím na straně 77 v tabulce 7 např. u časového období u Billboardu, než které uvádí autorka na straně 68 v podkapitole 4.1.1. V praktické části autorka analyzovala současnou situaci komunikačního mixu pomocí dostupných analýz. Pro větší názornost a pochopení autorka použila obrázky, tabulky a grafy, které jsou přehledné a vhodně doplňují text. Zvláště oceňuji kvalitně a podrobně zpracované marketingové analýzy (Metoda 7S, PEST, SWOT a Porterův model), ve kterých autorka práce prokázala analytické schopnosti, a na které navazují předložené návrhy nového komunikačního mixu. Autorka využila také dotazníkového šetření, pro získání pohledu zákazníků na komunikační mix podniku. Práce splňuje vytyčené cíle, kdy přehledně a věcně analyzuje aktuální stav ve společnosti a navržené metody ke zlepšení komunikačního mixu pro e-shop i kamennou prodejnu firmy FITHAM, s. r. o. jsou prakticky využitelné. Práci lze aplikovat v praxi pro zlepšení pozice společnosti na trhu a jejího udržení. Práce splňuje požadavky na tento typ kvalifikačních prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127320