ZIMINOVÁ, M. Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce je vypracována na standardní úrovni, kdy obsahuje dílčí nedostatky v některých pasážích. I přes nedostatky lze práci považovat za dobrý podklad pro další vlastní rozvoj a posílení svého postavení na trhu. OTÁZKY: 1) Vymezte konkurenci na jednotlivých úrovních (výrobci, distributoři), kteří působí v ČR. V jakém sortimentu jsou považováni za konkurenty? 2) Jaké jsou předpokládané přínosy z realizace uvedených návrhů? 3) V jaké oblasti budou zaměstnanci školeni?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Vzhledem ke stanovenému cíli diplomové práce je možné konstatovat, že práce naplňuje stanovený cíl i jeho dílčí části na uspokojivé úrovni, a to i přes obsah nedostatků v některých dílčích pasážích, obzvláště v analytické části. Jednotlivé návrhy mohou pomoci podniku v rozvoji jeho tržní pozice. Úroveň a komplexnost jednotlivých uvedených návrhů je však na slabé úrovni, protože nejsou vymezeny jednoznačně přínosy z těchto návrhů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Vypracovaná teoretická část plně reflektuje požadavky na zadané téma diplomové práce a stanovený postup plně odpovídá zadanému tématu. Rozpracování jednotlivých teoretických rámců dosahuje standardní úrovně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Provedená analytická část diplomové práce je na dobré úrovni. Na několika místech však zjištěné výsledky mají slabší interpretaci, čímž je snížený i základ pro návrhovou část práce. Samotné metody, které jsou v práci použity, odpovídají tématu práce. Vypracovaná SWOT analýza obsahuje některé položky, které mají problematické zařazení do analýz vnějšího prostředí.
Praktická využitelnost výsledků D Uvedené návrhy je možné ze strany podniku realizovat. Diplomová práce a jednotlivé návrhy tak mohou sloužit jako záměr, který je nezbytné podrobněji rozpracovat. Stávající úroveň odpovídá mírně standardnímu zpracování. Jednotlivé návrhy jsou vypracovány na základní úrovni, kdy je lze považovat za ideu bez důkladnějšího rozpracování. V rámci popisu návrhů je popsána podoba návrhu, ale návrh neobsahuje popis "personálního" zabezpečení a z toho vyplývající mzdové náklady.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V některých částech diplomové práce jsou používány formulace na neodborné úrovni. V rámci teoretické části je snížená kvalita některých obrázků. Z celkového hlediska mají uvedené nedostatky vliv na celkovou kvalitu práce, kdy je dosahováno standardní úrovně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Použitá literatura odpovídá požadavkům na dané téma. V jednotlivých částech práce jsou citace na slabé úrovni, čímž dochází (obzvláště u teoretické části) k nižší úrovni dohledatelnosti obsažených informací.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Erlebach, Ing, Jiří

Diplomovou práci nazvanou Návrh komunikačního mixu ve vybraném podniku doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm B. Teoretická část je vyčerpávající, analýza podniku je zpracována opravdu detailně. Vlastní návrhy řešení jsou logické a pokrývají slabá místa marketingového mixu sledovaného podniku. Kvalitu textu poněkud snižují překlepy a stylistické chyby, nicméně na praktickou využitelnost práce mají minimální dopad.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127322