PŠEJOVÁ, K. Návrh komunikačního mixu nového produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnosti využít získané poznatky jak v analytické, tak pak v následující návrhové části. K práci přistupovala iniciativně a s velkým zájmem o zvolenou problematiku. Předložené návrhy respektují výsledky analýz, jsou adekvátní a realizovatelné. Velice kladně hodnotím rozpracované návrhy scénářů reklamy vč. propočtu časové náročnosti na zpracování či ilustrativních zobrazení vizuálu jednotlivých variant. Předložené návrhy působí promyšleně a uceleně. Pro větší komplexnost by bylo dobré také připojení harmonogramu realizace (alespoň rámcového). Výstupy práce lze označit pro analyzovanou společnost za přínosné. Otázky k obhajobě: 1) Jaký by byl podle Vás vhodný harmonogram pro realizaci návrhů? 2) Co si myslíte o využití přístupu "moderních" marketingově komunikačních nástrojů (např. guerillový marketing, virální marketing, atp.) pro daný produkt?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci směřují k naplnění cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka v práci zvolila standardního postupu řešení a využívá adekvátních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce, ať už z analytické, tak i z návrhové části, jsou prakticky využitelné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je logicky a přehledně členěna. Místy jsou vhodně doplněny ilustrativní obrázky. Autorky používá vhodné terminologie a práce je na velmi dobré odborné jazykové úrovni
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Práce obsahuje velké množství adekvátních informačních zdrojů, které jsou zde také vhodně citovány.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti komunikačního mixu nového produktu Coffee Discovery Box společnosti The Roses Co. s. r. o. Autorka v práci prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Návrhová část obsahuje praktické návrhy dobře využitelné ve společnosti. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti prostředí společnosti autorkou. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody. Místy je text málo strukturovaný, což zhoršuje orientaci. Příležitosti uvedené ve SWOT analýze vycházejí spíše z interního prostředí. Doporučila bych nejdříve zpracovat analýzu vnějšího prostředí a pak vnitřního, ale možná je to jen o zvyku.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou prakticky využitelné v baru The Roses. V textu na str. 71 nebo 73 není zřejmé, zda je v částce průměrné hrubé mzdy v kalkulaci zahrnuto rovněž pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance. Doporučila bych detailnější shrnutí přínosů návrhů, včetně finančních a návrh časového plánu návrhů. Také by bylo vhodné uvést možná rizika realizace plánovaných návrhů.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce má logickou a využívá standardního členění do kapitol, nicméně místy je text dost nahuštěný a působí nepřehledně. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji B Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány (obvykle se uvádějí v závěru práce v jednom společném seznamu).
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127536