BANĎOUCH, D. Hodnoceni a financování investičního záměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Diplomant si pro zadané téma sám vyhledal společnost a dohodl s ní spolupráci. Při zpracování práce pracoval student iniciativně, projevoval zájem o řešenou problematiku a prokázal schopnost samostatného řešení zadaného problému. Úroveň práce potvrzuje jeho schopnost aplikovat získané poznatky. Na velmi dobré úrovni je i formální úprava. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vyhňáková, Michaela

Autor vhodně využil teorii a nástroje hodnocení investic pro vyhodnocení a doporučení u nemovitostní investice významného rozsahu. Posuzovaná investice je autorem využitelně hodnocena v mnoha faktorech týkajících se aktuálního stavu, stavební investice, zajištění výnosu a návratnosti v kombinaci s využitím bankovních zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127574