BUREŠ, M. Návrh komunikační kampaně pro slavný český hokejový klub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Z práce je patrný pozitivní vztah autora k dané problematice. Práce jako celek je logicky členěna a působí velmi příjemným dojmem. Autor prokazuje svoje analytické schopnosti i schopnosti využívat získané poznatky jak v analytické, tak i v návrhové části. Pozitivně hodnotím komplexnost a promyšlenost předložených návrhů. Už jen samotné logické členění návrhů poukazuje na "profesionální" přístup autora. Pozitivně také hodnotím velice zdařilé grafické znázornění návrhů, které je naprosto jasné, věcné a dokáže jednoznačně ukázat, co autor návrhem zamýšlel. Návrhy vycházejí z analýz, opírají se o situační analýzu, nastavení komunikačních cílů, přes komunikační strategii až po samotnou implementaci. Jediné, nad čím by se dalo v návrhové části lehce polemizovat je pak rozpočet kampaně (Tabulka 12), kde jsou některé údaje postaveny na vlastních zkušenostech a obecném úsudku. Pozitivní také je, že v závěru návrhové části autor neopomněl včlenit kapitoly 4.6 Kontrola a zpětná vazba a 4.7 Omezení a limity. Práci pro její komplexnost, přínosy pro analyzovaný klub a její praktickou využitelnost hodnotím jako realizovatelnou a velice přínosnou. Autor zde jednoznačně prokázal svoje schopnosti a až profesionální přístup k dané problematice. Otázky k obhajobě: 1) Jakým způsobem podle Vás mohou případně v budoucnosti protipandemická opatření ovlivnit marketingovou komunikaci sportovních klubů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci směřují směrem k cíli vytyčenému v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autor volí správný postup a využívá adekvátních metod. Analýza by mohla být i trošku šířeji zaměřena na konkurenci.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autor v práci prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce lze jednoznačně označit jako prakticky velice dobře využitelné a přínosné. Ať už se jedná o výsledky analýz, tak i o předložené promyšlené komplexní návrhy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je velice příjemně členěna a obsahuje formální náležitosti. Autor využívá vhodné terminologie a celkově je napsána vysoce odborné úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor v práci využívá adekvátních zdrojů informací, které jsou citovány. Trošku by se dalo polemizovat nad některými údaji z "Tabulka 12: Rozpočet kampaně" označenými * a doplněním, že vychází z vlastní zkušenosti nebo obecného úsudku. Faktická tvrzení je pak vždy dobré mít jasně potvrzena.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šturma, Pavel

Již ze samotného úvodu je zřejmý autorův vztah k tématu práce. Teoretická část je logicky strukturovaná a čtivá. Kladně hodnotím také zahrnutí informací o situaci u nejlepších klubů a největších sportovních událostí světa pro nastínění ideálního stavu. V rámci analytické části šel autor skutečně do hloubky, což dokazuje například zmínění vlivu kurzových výkyvů na celkový zisk při přestupu odchovance do NHL a podobně. U dotazníkového šetření oceňuji promyšlenou formu s rozdělením do částí dle hokejové terminologie a celkově originální, pro respondenta zábavné pojetí. Odpovědi jsou poté přehledně graficky vyjádřené a srozumitelně okomentované. Ve výsledném shrnutí výsledků poté kladně hodnotím využití vazeb mezi jednotlivými faktory SWOT analýzy. K samotné analytické části mám jen dvě drobné připomínky. Autor práce uvádí, že hokej je v Jihlavě sportem číslo 1. Vzhledem k tomu, že se ale celková popularita sportu neodvíjí od návštěvnosti místních klubů, ale i aktivního zapojení obyvatel, sledování zahraničních soutěží a dalších, chybí mi faktické podložení tohoto tvrzení. Otázka ohledně hodnocení aktuálního stavu klubu v dotazníkovém šetření je poté zadána hodně obecně a výsledná hodnota 3,18 v sobě zahrnuje takové množství faktorů (image, aktuální výsledky, tradici, prostředí, komunikaci…), že je prakticky obtížně využitelná ke srovnání s konkurencí nebo jakémukoliv celkovému hodnocení. V návrhové části autor představuje promyšlený a v praxi realizovatelný koncept komunikační kampaně vycházející z výsledků analýzy. Stanovuje také konkrétní cíle hodnocení její úspěšnosti včetně navrhovaného způsobu vyhodnocení. Z pohledu kreativy oceňuji originální nápad s reklamou na chodníku za využití technologie Aquaads. I k závěrečné části mám pouze dvě drobné výtky. Jako jedno ze čtyř hlavních kritérií úspěšnosti navrhované kampaně je navýšení sledovanosti instagramového účtu klubu. Návrhová část paradoxně obsahuje konkrétní návrh grafiky pro ostatní sociální média i bannery outdoorové reklamy, ale právě Instagramem se příliš nezabývá. Chybí mi tak více rozpracovaný koncept komunikace skrze něj. V celkové kalkulaci kampaně je poté řada cen uvedena jako „dle vlastní zkušenosti“. I tyto ceny by bylo vhodné podložit odkazem na ceník nebo cenovou nabídku. Celkově je práce napsána kvalitně, čtivě a je z ní cítit vztah autora k tématu. Zároveň je dobře strukturovaná, analytická část logicky navazuje na poznatky z teoretické sekce a výsledné návrhy se poté vhodně opírají o získané poznatky z analýzy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127666