ZECHMEISTEROVÁ, O. Posouzení objednávkového systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Klusák, Aleš

Tématem předložené diplomové práce je posouzení současného stavu online systému objednávek, neboli softwarového ticketing nástroje vybrané společnosti, za pomoci analytických metod. Práce je členěna do tří hlavních částí s logickou stavbou a strukturou. Autorka vhodně využila vybrané literární zdroje a sestavila obsahově srozumitelnou teoretickou část, na kterou logicky navazuje část analytická a návrhová. V analytické části autorka analyzuje informační systém společnosti s využitím vybraných nástrojů. Autorka v práci prokázala schopnost dojít k samostatným a konkrétně specifikovaným závěrům. Práce je zpracována na dobré úrovni a má odpovídající strukturu a grafickou úroveň. Použité metody jsou vhodně zvoleny a aplikovány. Rozsah přehledu literatury je dostačující a odpovídá typu práce. Závěrem lze konstatovat, že se celkově jedná o velmi zdařilou práci splňující vytyčený cíl. Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a tímto ji doporučuji k závěrečné obhajobě. Otázka: V jakém stavu je implementace Vašeho návrhu, podařilo se dodržet harmonogram projektu i v této složité době?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zápotočný, Matej

Na základě posouzení této práce mohu konstatovat, že předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce bylo analyzovat současný stav využívání ticketovacího systému Jira a doporučit úpravy tohoto systému v modulu Vyřizování Problém ticketu dle doporučení knihovny ITIL. Výzkum a praktické návrhy zlepšení aktuálního stavu jsou reflektovány v přidání nových polí v ticketech na základě dotazníkového výzkumu, dále navržením nového workflow a vytvořením nové pracovní pozice, která dohlíží na dodržování nově zavedeného procesu. Konstatuji tedy, že cíl práce byl splněn v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V teoretické části jsou detailně popsány podkapitoly Cíl práce a Metodika, zvoleny jsou jenom ty metodiky, které jsou v práci skutečně použity. Dále jsou zde uvedeny základní pojmy včetně jednotlivých způsobů hodnocení nejenom informačních systémů, ale i samotných firem. Kromě toho je dopodrobna přiblížen i Problém management dle knihovny ITIL. Praktická část se zaměřuje na analýzu aktuálního stavu ve společnosti, na nástroj Jira a přehledně je uveden i současný proces vyřizování problémů. V kapitole Vlastní návrhy řešení jsou správně navrženy úpravy momentálně využívané šablony na základě dotazníkového zkoumání a následně i změna ve workflow pro zlepšení zpracování informací spolu s popisem nové pozice.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Využití vícero analytických způsobů hodnocení firmy a využívaných systémů hodnotím kladně. Závěry jsou podloženy nejen výzkumem, ale i predikcí budoucího stavu, který má pozitivní trend.
Praktická využitelnost výsledků A Ekonomické zhodnocení je nedílnou součástí práce a spolu s harmonogramem projektu navrhuje transformaci k zvýšení efektivity. Přínosnost projektu se zdá být dostatečně podložena z finanční i procesní stránky.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je vhodně rozvržena, odborné výrazy jsou využity adekvátně, z jazykového hlediska je práce na velmi vysoké úrovni. Nebyly nalezeny žádné vážnější nedostatky.
Práce s informačními zdroji B Spolu je využito 15 literárních zdrojů a 11 elektronických zdrojů včetně odkazů na odborné články, což je pro tento typ závěrečné práce žádoucí. Citace dodržují platnou normu. Práce má včetně příloh celkem 87 stran, respektuje požadavky na rozsah diplomové práce.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127672