BEDNÁŘOVÁ, M. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce diplomantka prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce má ryze aplikační charakter a závěry jsou odvozeny správně. Její hlavní přínos spočívá ve zpracování nezávislého hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu. Na velmi dobré úrovni je formální úprava práce. Práce je přehledně uspořádaná, text je doplněn přehlednými tabulkami a grafy s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klepáč, Martin

Student splnil celkové stanovení zadaných cílů s adekvátním použitím dostupných benchmarkingových metod. Celkově je práce velmi dobře a srozumitelně strukturovaná s potenciálem využití výsledných doporučení v oblasti faktoringu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127697