JELÍNEK, D. Návrh expanze na zahraniční trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Diplomant v rámci řešení použil adekvátní metody zejména z oblasti strategické analýzy, nicméně způsob jejich aplikace je v mnoha ohledech spíše povrchní s absencí schopnosti jít do detailnějšího zpracování (týká se zejména analýzy vnitřního prostředí podniku).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Schopnost interpretovat výsledky dílčích analýz a jejich syntézy v rámci SWOT analýzy hodnotím jako velmi průměrnou. V některých bodech jsou výsledky analytické části reflektovány v návrhové části pouze částečně nebo minimálně.
Praktická využitelnost výsledků D Návrh strategie vstupu i přes snahu rozpracovat některé z klíčových komponent (marketingový plán, personální plán, mapa rizik, aj.) postrádá přesné vymezení a odůvodnění jiných prvků, např. mise, vize, strategických cílů, aj.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Z hlediska formálních náležitostí a odborné jazykové úrovně hodnotím práci jako horší průměr.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Slavík, Tomáš

Student dle mého názoru správně analyzoval pozici společnosti Fermat CZ, s.r.o. a její dceřiné společnosti Lucas Precision LLC na americkém trhu. Přesně popsal úskalí expanze a jaké jsou hlavní omezující faktory. V rámci návrhu řešení expanze student dobře popsal a odůvodnil lokaci, zvolil správné marketingové nástroje a základně navrhl finanční obrysy (transakce). Na druhou stranu, pokud by tento plán měl posloužit jako výchozí dokument pro jednání s budoucními partnery (banky, pojišťovny, dodavatelé a možní zákazníci), tak by se musel v oblastech finančních plánů dopilovat a více konkretizovat. Současně by práci ještě slušela např. zmínka o aktuální globální ekonomické situaci v závěru práce a úvaha nad směřováním globální ekonomiky v květnu 2020. Na panu Jelínkovi oceňuji jeho samostatnost a dobré analytické myšlení. výslednou známku doporučuji "D".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 127736