TOMANOVÁ, T. Návrh rozvoje systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kruntorádová, Markéta

Zaměřením jde o závěrečnou práci na běžné téma. Autorka využívá při jeho zpracování obecně známých metod a postupů. Při jeho řešení prokázala teoretické i praktické znalosti a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Práce je logicky uspořádaná, přehledná a srozumitelná. Výsledky je možné využít v dané společnosti. Závěrečná práce je zpracovaná vyčerpávajícím způsobem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Martinčič, Andrea

Diplomová práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců ve společnosti. K naplnění práce je nicméně potřebná znalost v několika oblastech, personalistika, mzdové účetnictví či finanční analýza. Diplomová práce splňuje veškeré potřebné náležitosti, cíl práce byl naplněn. V práci se nicméně objevují místy překlepy a hovorové výrazy, které ale neovlivňují výsledky práce. Kalkulace přínosů je popsána pouze slovně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127753