OCHOTNÝ, A. Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

Student se ve své práci pokusil objasnit, jaký dopad by mohlo mít zavedení metod průmyslu 4.0 na automobilový průmysl. Bohužel hned první kapitola se věnuje pouze moderním materiálům a alternativním pohonům bez zjevné souvislosti s nosným tématem, zbylá část práce již tematicky koresponduje se zadáním. Popis jednotlivých dopadů průmyslu 4.0 je poměrně kostrbatý, využívá se velké množství cizích termínů a slovních spojení, které srozumitelnost výkladu místy zhoršují (například „ontologicky založený znalostní management“, „kognitivní proces založeným na spirále spojeného návrhu myšlenek“). Konkrétní důsledky jednotlivých metod jsou naštěstí dostatečně pochopitelné alespoň z uvedených příkladů. Práce splňuje zadané cíle, nicméně zpracování není příliš kvalitní. Krom již zmíněného hůře srozumitelného textu se objevují i formální nedostatky: chybné řádkování textu, nesprávné číslování stran a kapitol, značné chyby v citování, kdy v textu zcela chybí odkazy na použité zdroje nebo jsou uvedeny mylné zdroje. Řadě nedostatků by bylo možné se vyvarovat, pokud by student poskytl práci ke konzultaci dříve než pár hodin před konečným termínem. I přes uvedená pochybení práce jednoznačně splňuje všechny stanovené požadavky, z celkového pohledu však na slabší úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Vančura, Jan

Pan Aleš Ochotný zpracoval bakalářskou práci na téma Využití metod a nástrojů průmyslu 4.0 v automobilovém průmyslu. Samotná práce je zahájena kapitolou s názvem „přístupy k výrobě automobilů“ jejíž hlavním obsahem je použití alternativních pohonů a moderních materiálů, což souvisí názvem samotné kapitoly velice okrajově, stejně tak i se samotným dílčím cíle práce, který je tak naplněn pouze částečně. Dále je definován pojem „průmysl 4.0“, který by bylo vhodné popsat na samotném začátku vlastní práce, takto provedené uspořádání je nelogické. Tomu by se dalo vyhnout dodržením pořadí cílů vytyčených v zadání práce. Následující kapitoly, ve kterých autor popisuje nástroje průmyslu 4.0, podstatu koncepce i budoucí perspektivy jsou po obsahové stránce v pořádku, nicméně samotný text je velice těžko srozumitelný. Kladně hodnotím část práce týkající se dopadu průmyslu 4.0 na lidské zdroje, která však mohla být delší. Současně se nabízí vlastní zamyšlení se nad touto problematikou. Uvedené příklady aplikace průmyslu 4.0 do výroby vozidel jsou přínosem práce, opět platí že jich mohlo být uvedeno více. Stylistická i grafická úroveň je průměrná, práce obsahuje řadu gramatických chyb i chyb formátování textu. Cíle práce lze považovat za naplněné a přes výše uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 121659