POTŮČEK, Š. Čtyřválcové a šestiválcové traktorové motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Bakalnt si pro svou bakalářskou práci zvolil téma, jehož nosným předmětem je porovnání čtyř a šestiválcových traktorových motorů. Zároveň rozebírá techniku palivového systému a tzv. aftertreatmentu, tedy systémů a jejich jednotlivých komponentů pro eliminaci škodlivin ve výfukových plynech. Popisuje, jaká řešení používají přední světová výrobci, srovnává jejich výhody a nevýhody. Autor pracoval na své bakalářské práci průběžně a relativně pravidelně využíval konzultací. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Bakalářská práce studenta Šimona Potůčka přináší poměrně dobře zpracovaný přehled současného stavu v oblasti používaných traktorových motorů. Student výstižně charakterizuje specifika konstrukce traktorových motorů ve srovnání s motory silničních vozidel i stav uplatnění jednotlivých výrobců na současném trhu. Popis používaných palivových soustav i používaného přeplňování pokrývá konstrukční provedení většiny dnes používaných motorů v traktorech. Odpovídající pozornost je studentem věnována současným emisním normám používaným pro traktory i systémům pro snižování emisí. Používané modely motorů jsou v práci zpracovány podle jednotlivých výrobců a vystihují současnou produkci a uplatnění na trhu. Práce je po stylistické i formální stránce na dobré úrovni, stejně jako úroveň odborného vyjadřování studenta. V práci je možno nalézt drobné pravopisné či formální chyby, k některým formálním nedostatkům patří např. způsob číslování rovnic na str. 23. Práce je uspořádána logicky a přehledně a přináší podstatné skutečnosti ve zpracovávané oblasti. Závěry práce poměrně dobře vystihují současný stav v oblasti pohonných jednotek traktorů i výhledy do budoucna. Cíle práce dané zadáním byly studentem splněny, bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121677