SKUTIL, M. Manipulační zařízení pro skleněné tabule [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Skutil ve své práci navrhuje manipulačního zařízení pro skleněné tabule. Jedná se o tvorbu mostového jeřábu v horizontálních směrech ručně vedeného, který má pro manipulaci se skleněnými tabulemi na háku umístěný podtlakové zařízení. V úvodu provádí student rešeršní rozbor vhodných manipulačních zařízení, podtlakových zařízení a klasifikací skleněných tabulí. V kapitole 4 provádí koncepční návrh manipulačního zařízení dle zadání a volí typ podtlakového zvedáku, kladkostroje, postrkové kočky a dalších dostupných komponent. Ve výpočtové části je v návrhových výpočtech postupováno dle norem ČSN EN 13001-3-1+A2, ČSN EN 13001-2, ČSN EN 14238+A1, ČSN ISO 4301-1. Závěrem je proveden návrh a pevnostní ověření jeřábové dráhy, která je nad rámec práce. Práce je zpracována pečlivě, ale autor se v ní přesto dopustil některých dílčích nepřesností a drobných. Konkrétně mám připomínky k: Netechnickému vyjadřování ze strany 15, 18, 41, 42. V kapitole 7.2 kontrola závitové tyče. V některých částech práce postupuje podle již zastaralé neplatné literatury. K výkresové dokumentaci mám připomínky k drobným, ale nezanedbatelným chybám, jako absence tolerancí vrtaných děr v plechu atd. Doložená výkresová dokumentace je v souladu se zadáním práce. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup a rozsah řešení práce je úplný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje značné množství schémat. Stylistická úprava je velmi dobrá. Student se vyjadřuje věcně. Citace zdrojů informací jsou uvedeny správně. Student projevil zájem o danou problematiku zdvihacích zařízení i tím, že konzultoval dílčí problémy s revizními techniky zdvihacích zařízení. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hloušek, David

Tato práce představuje řešení horizontální přepravu skleněných tabulí za pomocí konstrukce mostového jeřábu s ručním vedením. V úvodu práce je rešeršní pojetí problematiky vhodných typů manipulátorů či podtlakových zařízení. Kapitola alespoň zmínění metodiky práce se skleněnými tabulemi. Následuje klasifikace rozměrů přepravovaných skleněných tabulí a použitého manipulačního zařízení – včetně jeho konceptu. Během výpočtu je využíváno a správně citováno několik norem pro toto zařízení a některé už zastaralé. Student velmi podrobně řeší konstrukční uzly z pevnostního hlediska ale i chování celého rámu i pojezdu zařízení, což je nad rámec zadání. Výkresová dokumentace odpovídá požadavkům až na základní nedostatky a chyby. Na dílčích výkresech nejsou uvedené tolerance děr. Na výkresu svařence jsou překótovány svary a u některých je dokonce zadán jednostranný svar delší než dovoluje šířka svařovaného profilu. Práce je velmi dobře zpracována, odpovídající logický postup s pár výjimkami, grafická přehlednost, dobře volené názorné modely a schémata. Všechny cíle práce byly splněny a také jsou uvedeny řešené problematiky nad rámec práce. Student se vyjadřuje až na některé překlepy věcně a správně pracuje se zdroji a citacemi. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121716