VYSLOUŽIL, O. Možnosti výroby otvorů ve stěně trubky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Bakalářská práce Oldřicha Vysloužila je zaměřena na metody výroby otvoru ve stěně trubky. Student tak popsal některé způsoby, které se používají v praxi. Je tam zastoupení jak běžně užívaných metod, tak i metod nekonvenčních. Práce nepostihuje další metody jako například zhotovování otvoru tlakem kapaliny nebo elastického média či metody užívající vysokých rychlostí aj. Důvodem bylo omezení počtu stran, který by měl odpovídat akademické práci daného zaměření. Výčet metod uvedený v posuzované bakalářské práci byl tak sestaven po dohodě s vedoucím práce. Práce je na dobré úrovni, student pracoval samostatně a svědomitě. Oceňuji i snahu provést srovnávací experiment vrtání otvoru do trubky daného materiálu. Tento experiment by však zasloužil podrobnější analýzu a vyhodnocení, což ovšem nebylo náplní dané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Harant, Martin

Záverečná práca sa venuje možnostiam výroby otvorov v stene trubky. Autor vytvoril prehľad používaných technológií, v ktorom sa zameral nie len na tie konvenčné ale uviedol aj súčasné trendy v tejto oblasti. Ku každej metóde bol uvedený základný princíp, používané stroje, nástroje a prípravky, doložené kvalitnými obrázkami. V práci sa tiež spomínajú výhody a nevýhody jednotlivých metód spoločne s ich aplikáciou v priemysle. Veľmi pozitívne hodnotím priložené obrázky vzoriek, na ktorých boli testované rôzne druhy vrtákov. Autor sa v práci nevyvaroval ani chybám ako napríklad vymenené číslovanie obrázkov na strane 25 a 26, preklepy v texte alebo osamotené písmená na konci riadku. Ďalej je v obsahu uvedená kapitola 3.1 Mazivá pro tažení, v práci sa však jedná o kapitolu s názvom Pájený spoj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121766