POTANKO, A. Nedestruktivní metody zkoušení svarů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sigmund, Marián

Bakalářská práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části bakalářské práce student zpracoval literární rešerši všech nedestruktivních metod zkoušení se zaměřením na svary a dále rozsahy zkoušení podle platných evropských norem a tlakové direktivy EU pro výrobu potrubí a potrubních celků. V následné experimentální části byl proveden rozbor zadané součásti a podle zadání a platných norem a schválených technologických postupů proveden technologií GTAW zkušební svar. Ten byl poté podroben vizuální, kapilární kontrole a následně byl ve spolupracující firmě proveden rentgen a vyhodnocení s protokoly. Všechny nedestruktivní zkoušky byly vyhodnoceny jako vyhovující, což bylo shrnuto i v závěru. Co se týče vlastní výroby tzv. tlakařiny jsou výrobní postupy a zvláště nedestruktivní zkoušky hlavně z hlediska bezpečnosti těchto zařízení detailně popsány a dané postupy schváleny a certifikovány a poté podrobně kontrolovány. Pro praxi se jedná spíše o práci s normami nebo naopak praktické provádění daných nedestruktivních zkoušek. Student měl zájem o téma z oblasti nedestruktivních metod zkoušení z důvodu praktických zkušeností v rodině. Už při první schůzce měl požadavek daného tématu se zaměřením spíše z oblasti nedestruktivních zkoušek než z oblasti svařování a strojírenských technologií. Téma bakalářské práce proto bylo upraveno a zadáno s ohledem na konkrétní svařovaný tlakový díl, aby bylo možno více specifikovat rozsah a podmínky zkoušení a tím ověřit praktickou aplikaci jednotlivých nedestruktivních metod zkoušení a student mohl při zpracování tohoto tématu lépe pochopit, že vždy nejde jen o literární rešerši, ale v praxi jsou důležitější požadavky zákazníka (v rámci platné legislativy) na výrobu konkrétních dílů a teorie je jen rámec pro jejich splnění. Student nedocházel na smluvené konzultace pravidelně, spíše řešil formální náležitosti. Oproti tomu, což hodnotím kladně, se zájmem účastnil osobně provedených zkoušek a případně se obracel s dotazy na provádějící pracovníky. Z důvodu přepracovávání formálních náležitostí diplomové práce těsně před termínem odevzdání, bohužel nestihl odevzdat práci vedoucímu v předem domluveném termínu. I přesto, že se bakalářská práce méně věnuje svařování a více nedestruktivnímu zkoušením, je jako celek provedena na odpovídající odborné úrovni. Student prokázal připravenost ke správnému a pohotovému uplatnění teoretických poznatků, získaných při studiu dané oblasti oboru strojírenské technologie a proto toto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kudělka, Vladimír

Student ve své práci sestavil přehled NDT metod zkoušení a NDT metod pro zkoušení tlakového potrubí (trubkového systému). Popsal návrh svaru na části potrubí a uvedl použití specifikace svařovacího postupu WPS pro metodu GTAW (TIG). Poté navrhl rozsah NDT zkoušení tlakového potrubního (trubkového) systému dle požadavků technické normy. Provedl i popis vad svarových spojů a jejich označení podle normy pro specifikaci vad svarových spojů. V technické praxi se používá hlavně hodnocení kvality podle daných evropských výrobkových norem trubek a potrubí např. dle EN 13480-1 až 5, kde jsou přesně stanoveny zásady pro zkoušení potrubí (trubkových systémů). Student prokázal připravenost řešit danou problematiku kontroly a zkoušení svarů na trubkách i potrubí různými metodami NDT dle platných ČSN EN zkušebních norem. Správně stanovil i zhodnotil kvalifikaci NDT pracovníků dle normy ČSN EN 9712. Aplikoval tyto požadavky na konkrétním tlakovém potrubním (trubkovém) dílu, jako součásti produktovodu nebo regulačního trubkového systému, který doložil v příloze své práce. Správně doložil i atesty – dokumenty kontroly svařovacího (přídavného) a základního materiálu použitého na tlakovém trubkovém (potrubním) systému. V závěru uvedl přehledný seznam použité literatury a norem pro řešení dané problematiky. Bakalářská práce obsahuje všechny základní údaje pro řešení zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121796