KRÁLÍČEK, F. Koncepční řešení podvěsného dopravníku pro velkosériovou výrobu automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hloska, Jiří

Předkládaná bakalářská práce má povahu konkrétního návrhu konceptu podvěsného dopravníku pro přepravu postranic a sloupků karoserií automobilů. V teoretické části práce autor stručně uvádí rozdělení podvěsných dopravníků, způsob řízení závěsů a obvyklé dopravní rychlosti. Navazuje technické zadání, které obsahuje vždy funkční popis, layout výrobního úseku a zdůvodnění návrhu vedení podvěsného dopravníku mezi místem odběru a svěšení převážených postranic či sloupků karoserií. Dále je popsán simulační model, který měl sloužit k provedení experimentů s cílem nalézt vhodné parametry dopravníkového systému tak, aby tento nepředstavoval úzké místo v rámci logistického řetězce. Experimenty jsou popsány v poslední části. Jako měnitelné parametry autor volil počet závěsů v okruhu a kinematické parametry zvedáků. Práce je členěna přehledně, text obsahuje pouze drobné občasné gramatické nepřesnosti či chybný odkaz na obrázek (str. 16). Použité informační zdroje jsou spíše charakteru podnikových technických podkladů, případně již poněkud staré literatury. Kladně hodnotím analytický postup, kterým autor dospěl k prvnímu přiblížení vhodného počtu závěsů v dopravníku. Naopak za nedostatečně zřejmý považuji způsob, jakým byl za použití simulačního modelu zjištěn optimální počet závěsů. Vzhledem k tvrzení, že vytvořený simulační model neslouží k propagačním účelům, a tudíž není detailně řešen z pohledu animace, doporučil bych uvést méně obrázků 3D pohledu na model, a naopak uvítal podrobnější popis způsobu provedení simulačních experimentů a volby přípustných variant. Celkově však práci považuji za vydařenou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

V bakalářské práci autor řeší kompletní návrh podvěsného dopravníku postranic a jejich podkompletů pro významného klienta společnosti Chropyňská strojírna, a.s. Autor byl v průběhu svého praktika začleněn do realizačního týmu a pod odborným dohledem vedoucího oddělení dopravní techniky naší společnosti, mu byla svěřena úloha prověření základních zadávacích premis projektu, provedení hrubého plánování a návrhu prvotního konceptu dopravní linky. Výsledkem byly variantní řešení pro každou trať a tyto dále autor detailně prozkoumal a navrhl optimalizaci s ohledem na prostorové podmínky, rovnoměrnost vytížení a celkové „vyladění“ přepravní kapacity každé dopravní větve. Další součástí byl návrh využití typizovaných komponentů dopravní techniky, vyvinutých naší společností, zohlednění technologických souvislostí a potřeb a z tohoto plynoucí návrh 3D modelu dopravní linky. Autor provedl návrh samostatně, ovšem z naší strany musel být korigován, protože nebyla zohledněna některá omezení komerční povahy, jako dodací doby komponent nebo jejich kompatibilita s použitým systémem řízení. Tento fakt ovšem nepovažuji v žádném případě za autorovu chybu. S ohledem na jeho studijní zaměření a dosavadní praxi, nemůže mít potřebné znalosti pro komplexní vedení projektu. Po zapracování připomínek našeho odborného technika, pracoval již dále samostatně a výsledný návrh je plně vyhovující. Po prostudování diplomové práce je zřejmé, že autor načerpal rozsáhlý teoretický aparát a s obrovským množstvím teoretických znalostí byl konfrontován s realitou praktického života ve firmě. Měl možnost detailně poznat systém, jak společnost provádí projektové řízení zakázek, které realizuje pro přední automobilové výrobce. Aby vynaložené úsilí i čas neměly pouze efekt v podobě vypracování závěrečné práce, ale hlavně hmatatelný výstup použitelný v každodenní praxi, byl tématem práce zvolen návrh podvěsného dopravníku postranic a jejich podkompletů pro konkrétního zákazníka. Toto dle mého názoru předložená bakalářská práce splnila bezezbytku. Děkuji autorovi za příjemně strávený čas při konzultacích a diskuzích a chtěl bych mu i touto formou popřát do budoucího osobního i profesního života mnoho úspěchů a štěstí. Ing. Jan Pokorný

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124292