ONDRA, M. Návrh kyslíkového filtru do 3D tiskárny kovu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Suchý, Jan

Práce se zabývá návrhem modulu k 3D tiskárně kovu, jenž má za účel separovat kyslík z okruhu inertní atmosféry během tisku hořčíkových slitin. Práce na začátku rozbírá děje, které vedou k nárůstu obsahu kyslíku v okruhu inertní atmosféry. Jako podklad pro rozbor slouží převážně primární literatura zaměřená na zpracování hořčíkových slitin metodou selektivního laserového tavení spolu s články popisujících korozní vlastnosti hořčíku a jeho slitin za zvýšených teplot. Po identifikaci způsobu, jakým kyslík vniká do oběhu inertní atmosféry, následuje výčet způsobů, jak jej lze filtrovat. Z uvedených metod bylo vybráno řešení používající k vyvázání kyslíku tzv. kyslíkových pastí. Toto řešení je následně dále rozvíjeno v kapitole koncepčních řešení. Výsledné řešení bylo vybráno na základě analýzy rizik navržených studentem. Toto řešení umožňuje dostatečně přesnou filtraci inertní atmosféry, zvyšuje tlakové ztráty na únosnou mez a v případě práce s nereaktivními materiály umožňuje tisk i s běžným okruhem inertní atmosféry. Pro usnadnění práce s filtračním modulem byl navržen řídící program v prostředí Logo!Soft zajišťující poloautomatický způsob obsluhy. Jednotlivé prvky použité v sestavě jsou v textu podrobně probrány. Diskusní část se pak zabývá rozebráním limitů a výhod navrženého zařízení spolu s návrhem návazností na tuto práci. Porovnání a interpretace výsledků v diskusní části je kratší a povrchnější, ale nesnižuje celkový dojem z předložené práce. Uspořádání práce je logické, jednotlivé části na sebe dobře navazují a stylistika odpovídá požadované šabloně. Rozsah práce je adekvátní. S ohledem na požadavky kladených na bakalářské závěrečné práce je až nadměrný. Místy se v práci objevují překlepy a pravopisné chyby. Odevzdaná práce naplňuje všechny zadané cíle a požadavky. Student během práce postupovat převážně samostatně s průběžnými kontrolami ze strany vedoucího. Během práce projevoval student vlastní aktivitu a zájem o zvolené téma. Vyvstalé problémy aktivně řešil. Na sjednaných konzultacích byl student vždy přítomen s připravenou látkou na probrání. Vzhledem k splnění cílů práce, dodržením jejího rozsahu a stylistiky hodnotím předloženou práci známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Paloušek, David

Bakalářská práce je zpracována na solidní úrovni. Z hlediska formálních náležitostí však obsahuje práce řadu gramatických chyb, některé obrázky jsou nadbytečné nebo ne zcela vypovídající, zvláště schémata by mohla být prezentována v příloze. Označení klapek a ventilů není totožné u konstrukčního popisu, což poměrně ztěžuje orientaci. Na str. 59 zůstala poznámka autora přímo v textu. Po obsahové stránce nejsou v práci jasně definovány parametry, kterých má být dosaženo. Také volba výsledného řešení je diskutabilní a není jasně podložena. Přesto je práce konzistentní a splňuje požadovanou úroveň bakalářské práce. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124335