JAROLÍM, A. Návrh skladu ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor k dané práci Návrh skladu ve strojírenském podniku přistupoval zodpovědně a svědomitě. Na zadaném tématu pracoval samostatně a využíval znalostí svých a znalostí spolupracující společnosti sídlící na Moravě. Daná firma disponuje skladem, který má materiál uložený na zemi mezi opěrnými regály, což je, jak autor sám zjistil v dnešní době nepřístojné. Proto navrhl dvě varianty řešení a to manipulaci ve skladu za pomocí konzolových regálů s výsuvnými rameny, které zaručují bezpečnou manipulaci s manipulační jednotkou. Ve variantě A řešil manipulaci pomocí běžných konzolových regálů, které nahradily regály opěrné. Ve variantě B potom zvolil pojízdné konzolové regály. V závěru vyhodnotil investiční náklady do varianty A, které činí 696 000 Kč a náklady do varianty B, které činí 1 936 000 Kč. U pojízdných regálů dojde ovšem k úspoře místa o zhruba 50 %. V závěru doporučil s ohledem na investiční náklady variantu A. Celkově se dá říci, že práce je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Předložená bakalářská práce pojednává o návrhu skladu pro strojírenskou firmu. V úvodu je zpracována krátká rešerše zaměřená na druhy a funkce skladu, na řízení nákupu zásob, manipulaci s materiálem a popsání různých druhů logistických technologií. Konkrétní návrh byl zpracován pro skladování a prodej hutního materiálu (tyčový - různých profilů) s dvou procentním nárůstem pro další kalendářní rok. Student navrhl dvě varianty řešení, tj. řešení pomocí stacionárních výsuvných konzolových regálů a řešení pomocí konzolových pojízdných regálů umístěných na kolejnicích, které z hlediska technického a ekonomického zhodnotil. Práce je velice pěkně zpracována, v dostatečném a přehledném rozsahu. Kladně hodnotím spolupráci a zpracování konkrétních dat získaných od společnosti, pro kterou navrhoval modernizaci skladu. Splňuje veškeré formální náležitosti a je gramaticky správně. Pouze seznam použitých zkratek a symbolů není řazen dle abecedy a některé všeobecně platné zkratky jsou uvedeny zbytečně (např., tzv., tj.). Bakalářská práce splňuje zadané cíle a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124355