RYZA, V. Autonomní vozidlo pro materiálový tok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Vojtěch Ryza se ve své práci zabývá koncepčním návrhem autonomně řízeného vozidla. V úvodní textové části práce provádí student terminologické rozdělení a přehled vyráběných modelů příslušné nosnosti se zaměřením na typ nákladu. V dalších kapitolách rozebírá jednotlivé komponenty vozíků pro manipulaci v materiálovém toku. Za nosnou část práce lze považovat kapitolu 3 o návrzích a základních výpočtech koncepce autonomního vozidla. Kapitola 4 je zaměřena na návrh a výpočet válečkové dráhy, která je koncipována jako volitelné přídavné zařízení pro vozidlo. V závěru student shrnuje technické parametry vozíku. Textová část práce je kvalitní a obsahuje jen drobné formální nedostatky, jako překlepy na str. 27, 35, 38, 42 a 43. Výkresovou část práce vypracoval student Ryza pečlivě, důkladně a splnil rozsah dle zadání. Dopustil se drobných nedostatků, jako je: Výkres „úchyt napájení“ - nemá zakótován poloměr ohybů. Výkres sestavy „AMR vozík“ - nemá zakótovanou výšku povrchu válečků jakožto připojovací rozměr k navazujícím tratím. Bakalářská práce splnila požadavky a cíle zadání. Rozsah rešerše je úplný dle zadání a přehledný. Z hlediska formálnosti a logického uspořádání je práce na velmi dobré úrovni. Po stránce grafického zpracování není žádné připomínky. Student se důkladně odvolává na citace zdrojů. Schopnost interpretovat své výsledky v práci jsou u studenta na velmi dobré úrovni. Po formální stránce je práce hodnotná. Student vypracováním tak kvalitní práce prokázal zájem o problematiku v této oblasti strojů pro manipulaci. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá koncepčním návrhem autonomního vozíku pro přepravu palet. V úvodní části jsou popsány základní koncepce a dostupné modely AMR vozíků v dané kategorii. V následující části je popsán vlastní konstrukční návrh vozíku. Závěrečné kapitoly obsahují návrhové výpočty vozíku a válečkové tratě. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Student se v práci dopustil některých pochybení jak formálního tak i věcného charakteru. K práci mám zejména tyto připomínky: - drobné překlepy (str. 28, 33, 34, 35, 38 - bez znalosti o povaze nákladu a poloze jeho těžiště je předpoklad rovnoměrného zatížení palety velmi odvážný - v kap. 3.4 není provedena avizovaná pevnostní kontrola rámu (pouze výpočet deformace a to ještě za nesprávných okrajových podmínek) - nejsou uvedeny mechanické vlastnosti materiálu rámu - zatížení není v kg (str. 34) - ve výkresech se vyskytují plovoucí kóty, nejsou zakótovány poloměry ohybu plechů, na výkrese sestavy chybí důležité kóty připojovacích rozměrů Přes uvedené nedostatky má práce poměrně dobrou úroveň a splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Vlastní přínos a originalita B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Splnění požadavků a cílů zadání B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124398