KOBAN, T. Porovnání mikro-prutových struktur pro absorpci energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Červinek, Ondřej

Bakalářská práce se zabývá porovnáním schopnosti absorpce energie mikro-prutové struktury BCC a jejích modifikací vyrobených z hliníkové slitiny a nerezové oceli technologií selective laser melting. Při jejím zpracování projevoval autor aktivní zájem v oblastech aditivních technologií i strukturovaných materiálů. Iniciativa byla věnována především studiu dostupné literatury a možnostem vyhodnocení výsledků. V důsledku toho byla vytvořena kvalitní studie nabízející komplexní porovnání mikro-prutových struktur vyrobených z materiálů s výrazně odlišným deformačním chováním. Metody popsané v této práci mohou být využity při budoucím výzkumu porézních materiálů využívaných pro absorpci mechanické energie. Cíle bakalářské práce hodnotím jako splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vrána, Radek

Student se ve své práci zabýval experimentálním porovnáním BCC a GBCC strukturovaného materiálu vyrobeného technologií SLM z materiálů AlSi10Mg a 316L. Úvod práce je dobře napsaný a strukturovaný, z velké části se zabývá možnostmi a vizemi aditivních technologií. Mohl by být více zaměřen na oblast absorpce energie a ukázat vize spíše v této oblasti. Rešerše je celkově na vysoké úrovni. Velká část kapitoly se zabývá vyhodnocení mechanických parametrů absorpce energie z experimentálních dat. Chybí mi hlubší rešerše z pohledu obou použitých materiálů, parametry základního materiálu, statické/dynamické vlastnosti strukturovaného materiálu. Závěr analýzy současného stavu mi nepřijde přesný a souvisí s výše napsaným. Může být pravda, že mechanické dynamické vlastnosti obou zkoumaných materiálů nebyly v rámci jedné studie porovnány. Nicméně v rámci rešerše bylo možné porovnat výsledky studií materiálu SS 316L a AlSi10Mg, a na základě toho konkretizovat cíl. Metodicky je analýza na vysoké úrovni. Použité metody jsou jasně a velmi dobře prezentovány. Vzhledem k prezentovaným výsledkům mi chybí pod-kapitola „Postup vyhodnocení“, kde by byly prezentovány, jaké parametry a jakým způsobem budou v práci vyhodnocovány, případně jaké parametry budou použity pro porovnání obou materiálů, na jaké úrovni deformace. Obecně jsou výsledky jasně a graficky velmi dobře prezentovány. Velký nedostatek ovšem vidím ve dvou věcech: 1) strukturovaný materiál z SS316L se nepodařilo zdeformovat na požadovanou úroveň (začátek densifikace). Tím pádem nebylo možné adekvátně porovnat oba materiály. Dle mého názoru bylo možné vzhledem k použitým materiálům s řádově rozdílnými mech. vl. dopředu predikovat nutné rozdílné zatížení. Případně na základě výsledků prvního SS316L vzorku zatížení změnit. Dále jsou pro oba materiály vyhodnocovány různé absorbované energie na různých úrovních deformace - W1,Wd,Wmax,W26%. Je tedy složité výsledky pro oba materiály porovnat. Chtělo by to sjednotit parametry pro oba materiály. 2) Dle dostupných výsledků bylo možné predikovat křehké chování materiálu AlSi10Mg v As-built stavu. Pro skutečně adekvátní porovnání bylo dle mého názoru nutné zařadit do procesu výroby materiálu AlSi10Mg i tepelné zpracování. Tím by bylo možné docílit tažného chování tohoto materiálu. Naopak bych v práci použil pouze jeden typ vzorku a na této úrovni bych se geometrií nezabýval. Nebo se zabýval pouze geometrií a použil jeden typ materiálu. Vzhledem k rozsahu práce bych ocenil kratší diskusi. Často je diskutována pouze shoda výsledků s předchozími studiemi. To bych zařadil spíše do výsledků nebo závěru. Naopak mi chybí diskuse se zaměřením na použití obou základních materiálů/geometrií, případně navrhované změny pro zlepšení průběhu deformace, např. tepelné zpracování atd. Závěrem. Práce je metodicky na velmi vysoké úrovni, koncepčně dle mého názoru postrádá některé výše popsané věci, které mohly vyplynout z rešerše. I vzhledem k situaci kolem COVID-19 hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124456