VÍTEK, J. Design porcelánového setu pro aditivní výrobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Škaroupka, David

Závěrečná práce dosahuje výborných kvalit a přináší výstupy nad rámec, který je požadován. Téma bylo zadáno jako v daném čase vyrobitelný design, který se posléze skutečně podařilo realizovat ve spolupráci s firmou. Podstatou zadaného tématu je design produktu v aktuálním technologickém a tržním kontextu definovaným spolupracujícím průmyslovým partnerem. Po provedené rešerši bylo rozhodnuto, že z důvodů zaměření práce bude dále rozvíjena tradiční typologie šálku. Autorovi se podařilo velmi dobře vyrovnat s požadavkem realizace komplexního vzoru pomocí algoritmického modelování, což je prakticky jediný metodický postup, který umožňuje neomezenou tvůrčí svobodu a rychlé ověřování komplexních vzorů na různých tvarech. Vzor je posléze možné aplikovat na různé povrchy a pracovat tak s jednotnou vizuální identitou produktové rodiny. Pokud je dobrý design skromný, pozitivní a funkční, pro tuto práci to platí. Proporce šálků jsou tradiční, ale jejich volba je odůvodněná. Dotažené a promyšlené jsou detaily jako hrana šálku nebo tvar žlábku podšálku. Vzor je vtipně aplikován na podšálek do místa, které je při servírování skryto. Na obvodu šálku prosvěcuje stěnu a protéká kolem upevnění ouška, jehož tvar, jakkoli ergonomicky funkční vnímám jako jediný potenciálně rušivý element z důvodu hranatějšího tvarování. Student si během práce osvojil jak tradiční tak digitální postupy výroby a v závěru je dokázal vhodným způsobem zkombinovat. Zadání je zpracováno přínosným způsobem v teoretické rovině, práce logicky směřuje, argumentuje a návrh byl realizován. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Haltof, Vladimír

Díky svému zaměření vycházejícímu z oblastí parametrického modelování a 3D tisku trpí práce, podobně jako jiné práce z těchto oblastí, na absenci vnímání řešené problematiky ze širších souvislostí (vč. ekonomických), a ve svém výsledku je výstupem zcela obyčejný šálek s reliéfním povrchem bez větších výtvarných a technických kvalit, dopracovaný do podoby funkčních vzorků. Velmi pochybuji o reálnosti navrženého řešení (má-li se dle zadání jednat o výrobu produktu SLM technologií) - i v samotné práci je nastíněna pracnost nutných povrchových úprav surového výtisku a nezanedbatelné není ani riziko toxicity použitých materiálů a jejich životnost. Hodnotu v podobě vytvoření pouta mezi uživatelem a originálním šálkem považuji za nesprávný směr uvažování a ilustruje odchýlení se od podstaty navrhování produktů pro gastronomii. Zároveň pokládám za sporné se v rámci bakalářských prací zabývat tak úzkou problematikou, jako je vytváření algoritmů a parametrických modelů v oblastech, kde je velmi malý potenciál pro vznik inovativních řešení v kontextu všech aspektů, které danou problematiku ovlivňují. Mimo tyto připomínky je práce na dobré technické úrovni a řemeslné a technické dovednosti studenta s výrobou prototypů a odlitků jsou ve srovnání s ostatními studenty obdivuhodné. Textová část je zpracována na vysoké úrovni, grafické zpracování, vizualizace a navržený vizuální styl jsou na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 124916