MONSPORTOVÁ, K. Design stolního lékařského spirometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubínová, Dana

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: úroveň tvarové kultivace - A, barevnost navrženého designu – A a grafická úprava výkresu - A. Autorka komplexně řešila spirometrický set vyhodnocovacího stojanu a náustku. Kladně hodnotím střídmé a účelné tvarování představující uklidňující moment pro pacienta před započetím samotného vyšetření. Tvarosloví jednotlivých prvků je harmoické, jemná dynamika náustku se promítá i do boční profilace krytu vyhodnocovací jednotky. Úrovňové odsazení bočnic přístroj opticky odlehčuje, rotační charakter zadní části reflektuje vnitřní válcové komponenty termotiskárny. Grafické řešení displeje bylo vyřešeno podrobně, je přehledné a intuitivní, bonusem je animační program pro vyšetření dětských pacientů. Sklon pod úhlem je pro sledování obrazovky ergonomicky příznivý. Náustek je tvarován s maximálním zřetelem na komfort držení, oproti současným produktům představuje v tomto ohledu výrazný posun, stojan pro jeho uložení je promyšlenou inovací. Barevné řešení odpovídá místu určení. Bakalářská práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design stolního lékařského spirometru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Buganská, Tamara

Autorka předkládá tvarové řešení spirometru, jehož funkční vybavení víceméně přejímá ze stávajících výrobků. Úlohou designéra by však mělo být nejen prosté tvarování obalu, ale i posouzení a aktualizace uživatelských funkcí. Tato úloha je v předloženém návrhu splněna přidáním motivační dětské animace, kterou je potřeba kladně ohodnotit. Na druhé straně lze diskutovat o potřebě integrované termotiskárny u přístroje střední kategorie, který je připojitelný k počítači. Další otázkou je síťka proti nečistotám a její uvažovaná výměna až po několika použitích. Ve světle současných pandemických událostí by se zdálo vhodnější dezinfikovat po každém pacientovi všechny součásti náústku, kterými vydechovaný a vdechovaný vzduch prochází. Přístroj je předložen ve třech částech. Tvarové řešení vyhodnocovací jednotky považuji za celkem vydařené, i když by tvaru napomohlo zmenšení zaoblení v rozích dotykového displeje a odstranění přebytečného černého rámečku. Náústek je s vlastní jednotkou v tvarovém souladu a odpovídá ergonomickým požadavkům, s výhradou výše zmíněné možnosti vyjímat pro dezinfekci celé dýchátko včetně snímače. Stojánek považuji za koncepčně i tvarově velmi problematický. K odložení náústku by se nabízelo například umístění jednoduchého prolisu integrovaného do těla jednotky. Barevné řešení je příjemné a odpovídá prostředí, logotyp má zajímavou myšlenku a po drobných typografických úpravách by byl použitelný. Kladně hodnotím i grafiku piktogramů a již zmíněnou dětskou animaci. Práce splňuje zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124924