VALACH, T. Štípací stroje na dřevo - hledisko univerzálnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Práce představuje částečně uspořádaný rozsáhlý přehled štípacích strojů a štípacích nástrojů a principů funkce těchto strojních zařízení, technických parametrů. Jednotky tuna jsou vhodné pro zákazníka a nutno též poznamenat, že tlak je tenzor, tedy námět pro obhajobu práce. Dva 3D modely jsou vhodně voleny zcela odlišné konstrukce, doporučuji popsat jejich funkci a stupeň univerzálnosti použití při obhajobě práce. Hledisko univerzálnosti je v podstatě popsáno v kapitole závěr velmi jednoznačnými grafickými popisy, termín tlak by měl zde být nahrazen termínem tlaková síla, které jsou cenné pro uživatele - zákazníka.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá rešeršní studií štípacích strojů na dřevo. V úvodní části práce je provedeno rozdělení štípacích strojů. V následující části jsou uvedeny vybrané modely od několika výrobců. V závěrečné části jsou prezentovány 3D modely štípače s trnem a kinetického štípače K práci mám zejména tyto připomínky: - tlak je uváděn v tunách - překlepy a netechnické vyjadřování (např. „silný setrvačný moment“ str. 38, „klínový převod“ str. 40) - uniká mi důvod, který vedl k zařazení kap. 2.2.1 mezi srovnávané stroje Celkově má práce přijatelnou úroveň a splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124996