FRÜHBAUER, J. Zařízení pro montáž a servis sekačky Spider ILD02 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Toto poměrně obtížné zadání bylo dlouhodobě intenzivně zpracováváno způsobem vývoje nejvhodnějšího řešení. V úvodu je podrobně popsána sekačka SPIDER ILD02, pro kterou je zařízení určeno. Jednotlivými variantami autor přesně technicky představuje jejich vhodnost - nevhodnost dle kritérií. Přístupy k řešení prokazují výborný konstrukční přehled a schopnosti autora. Základním přístupem je rozbor zatížení točny a stojanu pro vybrané stavy s využitím sofwaru Autodesk Inventor s následnou výkresovou dokumentací. Výkresová dokumentace kvalitou i rozsahem potvrzuje výborné hodnocení této práce. Práce jako celek vychází ze znalostí autora, z kontaktů autora na výrobce sekačky, proto práce s literaturou a citace jsou zde nepodstatné a nepotřebné. Vytvořené strojní manipulační zařízení je originál.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru pro montáž a servis travní sekačky. V úvodních částech je proveden rozbor problému a je proveden výběr varianty pro vlastní návrh. V následující části je přehledně popsáno konstrukční řešení. Závěrečné části popisují výpočet manipulačních sil a základní pevnostní kontrolu rámu. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Celkově má práce solidní úroveň a plně splňuje požadavky zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124997