DRAŽKA, V. Návrh malého pásového dopravníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Radomil

Předložená bakalářská práce realizovala konstrukční návrh malého pásového dopravníku se zřetelem na cenovou relaci realizace. Práce zahrnovala i vlastní realizaci s využitím duralových tlakových profilů a technologie 3D tisku. Rešeršní i praktická část práce naplnila očekávání školitele, který z podstaty hodnocení nebude uvádět případné výtky. Student pracoval samostatně a promptně reagoval na požadavky školitele. Doprovodné podpůrné materiály v podobě konstrukční i promo dokumentace výborně dokládají kvalitu autora. Textová část práce je dobře logicky členěna, obsahuje minimum překlepů a má i velmi dobrou estetickou úroveň. Práce je bezesporu dále využitelná. Práce splnila cíle zadání, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou A/ výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Cejpek, Zdeněk

V rešeršní části práce jsou představeny typy dopravníků a jednotlivé součásti standardního pásového dopravníku. Tato část je zpracována velmi čtivým způsobem. Ve čtvrté kapitole práce jsou představeny uvažované varianty dopravníku. K realizaci byla vybrána varianta s hnaným válcem umístěným na jednom z konců dopravníku, poháněný krokovým motorem. Rozměry byly voleny nestandardní, dle přání zadavatele. Parametry dopravníku byly zadavatelem specifikovány volně, řešení tedy bylo navrženo citem, technické parametry byly vypočteny dodatečně. Pátá kapitola práce obsahuje rozvahu o charakteristikách zvoleného motoru stroje, možných variantách převodů a dopravníku jakožto celku. Výpočty vychází z tabulkových hodnot použitého motoru. Místo výpočtu točivého momentu hnaného válce by byla vhodnější informace o síle táhnoucí pás, je zaměněno rozlišení za přesnost. Dále není uváženo omezení zrychlení, ačkoliv je v závěru kapitoly akcelerace označena jako dostatečná. Šestá kapitola, nazvaná poněkud neadekvátně „oživení stroje“, popisuje elektronickou výbavu potřebnou k ovládání, případně řízení, dopravníku. Práci považuji za zdařilou. Především z důvodu neopodstatněného výroku o možnostech akcelerace dopravníku uděluji hodnocení B. Věřím však, že student při obhajobě svá tvrzení podloží a obhájí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125034