ZEMAN, T. Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Bakalářská práce p. Tomáše Zemana obsahuje 35 stran textu a celkem 8 příloh. Je věnována problematice svařování spojů trubka-trubkovnice na parogenerátoru jaderné elektrárny Dukovany, kde je student kombinovaného studia zaměstnán. Práce má velmi dobrou úroveň a nadstandardní rozsah experimentu. Experimentální práce je zaměřena na návrh a dokumentaci vlastní opravy poškozených trubek. Jedná se o svařovací postup zaslepení části trubkovnice navařenou vrstvou kompatibilního svarového kovu. Provedené návary na vzorku trubkovnice byly ověřené zkouškami makrostruktury a PT potvrdily vysokou jakost. BP je psána technicky odpovídajícím jazykem, s podporou dostatečné obrázkové dokumentace. Student plně využíval možností konzultací a prokázal vysokou úroveň samostatné práce. Doporučuji BP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mrňa, Libor

Předložená práce s názvem „Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním“ se zabývá problematikou opravy netěsností v parogenerátoru JE. Práce je rozdělena do 4 kapitol. Po úvodním rozboru a nástinu variant řešení následuje krátká rešerše o svařovacích technologiích TIG a MMA použitých při experimentu, dále také svařitelností ocelí použitých v parogenerátoru. V experimentální části se autor zabývá problematikou zaslepování trubek v parogenerátoru a zejména postupu při ruční opravě včetně vyhodnocení zkušebních vzorků. V závěru je pak stručné shrnutí experimentálních výsledků a doporučení vhodného svařovacího postupu. Dále jsou zde nastíněny další opatření při opravách. Z hodnocené práce je zřejmé, že celá problematika oprav v JE je komplexní a týmová práce. Nicméně je zjevné, že autor se seznámil s mnoha aspekty tohoto procesu a celé problematice se dobře orientuje. Vzhledem k rozsahu testů práce překračuje doporučený počet stránek pro bakalářskou práci, ale s ohledem na řešenou problematiku a rozsáhlým experimentům to v tomto případě nepovažuji za nedostatek.. Konstatuji, že stanovené cíle práce lze považovat za splněné a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125042