ŽANDA, M. Drony a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Šeda, Miloš

Bakalářská práce se zabývá moderním leteckým prostředkem, který díky nízkým nákladům a mnoha funkcím, které dokáže zastat, v poslední době pronikl do širokého spektra oblastí, jak vojenských, tak i volnočasových, např. pořizování fotografií a natáčení videí z ptačí perspektivy. Autor k práci přistoupil příkladným způsobem, kromě přehledu aplikací rozebírá i související legislativní otázky jejich nasazení, charakterizuje odlišné konstrukce dronů a prezentuje netriviální fyzikální modely (v této části má text úroveň diplomové práce, tomu odpovídá i její rozsah a 56 odkazů v seznamu literatury) a nakonec srovnává jejich technické parametry s vymezením vhodného použití popsaných typů. Dílo autora vysoce překračuje nároky kladené na práce z obecného oboru studia a je velmi dobrým základem pro případné rozvinutí v rámci navazujícího magisterského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Stanislav

Předložená bakalářská práce se zabývá drony, popisuje principy jejich pohybu, dále typy provedení, využité stavební prvky, oblasti využití i legislativu a právní aspekty spojené s provozem. Jedná se o velmi obsáhlou, ucelenou a kvalitní rešerši v oblasti problematiky dronů. Chválím výbornou práci s literaturou, použito bylo celkem 59 zdrojů včetně zahraničních. V textu je na literaturu hojně odkazováno a jsou adekvátně používány citace zdrojů. Nechybí ani seznam použitých zkratek, který usnadňuje čtení. Písemný projev není špatný, bylo by však vhodné se v příští práci vyvarovat hovorových obratů (např. plno – ve smyslu mnoho, ohlídat – ve smyslu zajistit atd.), zvýšit konzistenci používání vět v pasivním a aktivním tvaru (např. str.29, odst.1) a snížit množství překlepů (např. str.13, odst.1, ř.10, str.13, odst.3, ř.6, str.15, odst.1, ř.9 atd.). Z faktických připomínek si pouze dovolím opravit informaci z kapitoly 4.3, kde označení kV na štítku BLDC motoru neznačí jednotku napětí ale „napěťovou konstantu“ udávanou v otáčkách/volt. Rešerši zadané problematiky zpracoval student velmi pečlivě, o čemž svědčí i rozsah práce. Nechybí ani shrnutí problematiky v závěru a úvaha nad prognózami dalšího vývoje v oblasti technické i legislativní. Student splnil všechny body zadání bez výhrad. Celkově práci hodnotím jako velmi povedenou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125276