TRAN, D. Pohyb robotického hada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hůlka, Tomáš

V rámci své bakalářské práce se student seznámil se simulačním prostředím V-REP. V tomto prostředí vytvořil a naprogramoval model robotického hada, který následně otestoval. Práce je vypracována pečlivě a má značný potenciál pro praktické využití a budoucí rozšíření. Obzvláště kladně hodnotím studentovu samostatnost a iniciativu a také skutečnost, že některé části byly vypracovány i nad rámec zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dosoudilová, Monika

Bakalářská práce se věnuje velice populárnímu tématu - pohybům robotického hada. V rešeršní části student popisuje čtyři základní typy pohybů biologického hada a dodává přehled kategorií robotických hadů podle konstrukce. Hlavním cílem práce bylo vytvoření simulačního modelu hada a ověření jeho funkčnosti. Pro simulaci si student zvolil software V-REP a závěrem zhodnotil pohyb modelu. Velice se mi líbilo, že se student zmiňuje o možných příčinách neuspokojivého pohybu modelu. Ale současně si myslím, že část těchto příčin mohla být odstraněna. Kvalitu práce snižuje velké množství chyb, chybějící slova a nevhodně volený slovosled. I přes zmíněné nedostatky považuji práci za zajímavou, inspirativní a doporučuji ji k obhajobě s výslednou známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125399