HORŇÁK, M. Návrh replikované výroby zvoleného dílu za využití technologie Reverse engineering a Rapid prototyping [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Slaný, Martin

Autor se ve své práci zaměřil na využití moderních technologií pro reverse engineering a využil je pro návrh a zhodnocení ekonomičnosti replikované výroby. Autor pracoval během řešení práce prakticky výhradně samostatně. Práce je rozdělena dvou hlavních částí. Teoretická část je přehledně členěna na kapitoly, které na sebe logicky navazují a věnují se řešené problematice. V praktické části bych uvítal více rozpracovanou část přípravy výroby a podrobnější rozpracování řešené problematiky a dílčích kroků. Ekonomické hodnocení návrhu vykazuje množství chyb z nepozornosti. Například výpočet celkové náklady na tisk chybně započítávají čas na tisk dvakrát. Tato chyba má následně vliv na další výpočty. V práci chybí část zpracování silikonové formy a tvorba testovacího odlitku. Tato část nebyla řešena s ohledem na nedostupnost laboratoře softtooling v době pandemie nemoci COVID -19. Student ji do své práce zakomponoval alespoň ve formě ekonomického zhodnocení. Srovnání ekonomičnosti výroby dílů v silikonové formě a vstřikování do kovové formy vykazuje také chyby. U silikonové formy není započten čas obsluhy, zatím co v případě kovové formy je tento čas pravděpodobně započten již v režiích stroje. I přes uvedené výtky práci považuji za zdařilou a lze konstatovat, že autor splnil většinu zadání a proto práci doporučuji k obhajobě s doporučeným hodnocením C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Předložená diplomová práce je adekvátní svým rozsahem a splňuje zadání. V práci je rešeršní část zpracována obsáhle, ale je nevhodně členěna, záměna teoretických metod se zařízeními. Jsou zde detailně popsány zařízení jednoho výrobce a chybí širší pohled na dostupné 3D skenery. V části Rapid prototyping autor popisuje jednotlivé metody vzhledem k využitelnosti a obsluze zařízení je využito zejména firemních citací. V praktické části se autor věnuje 3D skenu součásti a její rekonstrukci v SW Catia. V úvodu chybí stanovení parametrů, které budou sledovány a jakých má být dosaženo pro správnou funkci součásti, jako je odchylka , kvalita ploch, napojení ploch nebo zástavbové rozměry pro danou součást. Při skenování není zmíněna tloušťka nástřiku zmatňujícího spreje, která může měření ovlivnit, není zde ani uveden obrázek takto připravené součásti. Práce v SW Catia je popsána stručně, bez popisu chování a nastavení jednotlivých funkcí stěžejních pro rekonstrukci – Power fit. Nebyla provedena žádná analýza plochy pro určení její optické kvality. Rozměrová analýza je provedena na již vyhlazeném dílu, tedy nám neřekne odchylku rekonstrukce od originálního dílu. 3D tisk master modelu byl proveden, avšak chybí kontrola jeho rozměrů. Výroba prototypového kusu a silikonové formy jsou v práci naznačeny jen teoreticky. V Technicko ekonomickém hodnocení se bohužel vyskytují chybné údaje o ceně materiálu pro 3D tisk. Tabulka 5.1 je zcela špatně vypočtena. Není zde započítán také postrpocesing. I v dalších výpočtech pro formu a výrobek jsou podstatné chyby jako nezapočítání nákladů na pracovníka, vedlejší časy, přetoky materiálu atd. V závěru se již vyskytují tabulky a obrázky bez textového popisu a vzorců, nelze rozeznat zda se jedná a o výrobu vstřikováním, nebo litím. Pro výrobu litím jsou data nesmyslná a reálně nemožná. Autor nestanovil počáteční dávku výroby, tudíž nelze vyvozovat závěry kdy je která technologie výhodnější. Vzhledem k určení dílu na vůz škoda 1000MB typ vyráběný pouze 2roky 1968-1969, lze pochybovat že trh bude vyžadovat série v rámci tisíců.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121515