OCHODNICKÝ, E. Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajmic, Pavel

Bc. Erik Ochodnický zpracovával téma matematického modelování perfuze v magnetické rezonanci. Jeho vlastní přínosy lze vidět ve dvou oblastech. První je alternativní způsob výpočtu L+S modelu, druhým je rozšíření, úprava a ověření tzv. SASS modelu. Student pravidelně konzultoval. Problémům, které po cestě nastávaly, se stavěl aktivně a vyřešil je buď samostatně nebo po konzultaci se mnou. Cením si toho, že student měl snahu porozumět problematice do hloubky. Bohužel se přístupy v diplomové práci Bc. Ochodnického neukázaly jako o mnoho přínosnější než ty stávající, což ale není problém studenta. Škoda, že se nepodařilo zobecnit model SASS na dynamická data, nicméně řešení úkolů, které tomuto cíli předcházely, zabralo příliš mnoho času, což nebylo studentovou chybou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mangová, Marie

Diplomová práce Bc. Erika Ochodnického se zabývá rekonstrukcí perfúzního zobrazování v magnetické rezonanci. Samotný název práce je spíše zavádějící, jelikož autor přímo nemodeluje perfuzní křivky, ale rekonstruuje naměřená dynamická data pomocí několika modelů, ze kterých teprve lze perfuzní křivky získat. V praktické části vzal autor vzal dva již existující modely komprimovaného snímání pro rekonstrukci dat (tzv. L+S model a L+S model s omezenými diferencemi) a implementoval je pomocí jiného optimalizačního algoritmu (Chambolle-Pock algoritmu) než v původních publikacích. Celkem zdařile porovnává jednak samotné implementace, tak i oba modely vzájemně. Jako další autor modifikoval dvěma způsoby tzv. SASS model, který slouží pro rekonstrukci statických dat z magnetické rezonance. Tyto modifikace byly provedeny s cílem implementace na dynamických datech, ke které již nedošlo. Autor to na základě výsledků zdůvodňuje tím, že tyto modely nejsou pro ně vhodné, s čímž nesouhlasím. Celkově mi v praktické části chybí podrobnější rozbor některých použitých kroků, shrnutí SASS algoritmů a diskuze výsledků. Teoretická část práce je oproti praktické poněkud slabší. Na řadě míst chybí citace nebo je nedostatečná. V práci se vyskytují různé nepřesnosti – např. popis frekvenčního a fázového kódování gradientů je platný jenom při kartézském snímání; neměří se souřadnice, ale Fourierovy koeficienty (str.15). Jsou zde také různé překlepy (např. na str. 10 je špatně uveden odkaz na obr. 2.1; ve vztahu (2.11) jsou špatně sčítací indexy; ve vztahu (3.7) chybí druhá mocnina). Rovněž se v práci vyskytují zkratky před jejich zavedením, neuvedené symboly a nejednotné značení. Navíc často chybí interpunkce a práce obsahuje typografické nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121658