VONTOR, J. Analýza defektů měděné slitiny po elektroerozivním drátovém řezání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mouralová, Kateřina

Student se ve své práci zabýval elektroerozivním drátovým řezáním, přičemž zcela splnil všechny požadavky a cíle. Po celou dobu pracoval samostatně, a pokud se jedná o analýzy na elektronovém a transmisním mikroskopu, byl vždy přítomen a aktivně prokazoval znalosti v dané oblasti. Vlastní přínos a originalita této práce, byla prokázána publikováním výsledků v impaktovaném časopisu Metals IF 3. Grafická úprava celé práce je na velmi dobré úrovni, přičemž student všechny výstupy z provedených analýz zpracoval pečlivě a zodpovědně, tak aby měly co největší vypovídající hodnotu. Studenta hodnotím A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená diplomová práce studentem Bc. Jakubem Vontorem svým obsahem splňuje zadání. Byl proveden obsáhlý rozbor technologie elektro-erozivního obrábění se zaměřením na princip uvedené metody, nástrojové elektrody, stroje a jejich stěžejní součásti. V další části se autor zabývá hodnocením povrchu po elektro-erozivním obrábění u kompozitních materiálů. Následný řešený experiment je zaměřen na materiál měděnou slitinu Ampcoloy 35 a je velmi dobře vyhodnocen s adekvátními závěry a doporučením pro praxií. Práce je zpracována na vysoké úrovni a jednotlivé kapitoly jsou vyvážené jak z hlediska obsahu tak i provedení. Autor prokázal rozsáhlé znalosti v dané problematice a schopnost interpretovat teoretické poznatky do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121763