ZÁBOVSKÝ, J. Porovnání vlivu různých typů výustek na intenzitu přenosu tepla konvekcí z lidského těla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Pan Ján Zábovský zpracoval práci na téma Porovnání vlivu různých typů výustek na intenzitu přenosu tepla konvekcí z lidského těla. Hlavním tématem práce bylo experimentálně porovnat vliv konstrukčně různých výustek na přenos tepla z povrchu lidského těla do okolního proudícího vzduchu (ochlazovací účinek přenosu tepla nucenou konvekcí). Cílem pak bylo potvrdit či vyrátit pracovní hypotézu pomocí vhodně sestavených experimentů a dostupného laboratorního vybavení. Práce vznikla v kooperaci s firmou Fischer Automotive Systems s.r.o., Ivanovice na Hané, která definovala zadání a dodala 3 typy výustek. Student pracoval na tématu samostatně, pravidelně problematiku konzultoval, definoval pracovní hypotézu a využil celkem tři různé experimentální přístupy pro její ověření/vyvrácení. Následně také pečlivě zpracoval data nezbytná pro vyhodnocení měření a definování závěrů. Z provedených experimentů vyplynulo, že pracovní hypotézu nelze potvrdit a vše spíše naznačuje na její vyvrácení. Nutné je také podotknout, že závěrečnou fázi měření značně komplikovalo uzavření fakulty související s pandemií COVID19 a porucha klimatické komory, kterou nebylo možné v nouzovém stavu odstranit. Práci pana Jána Zábovského doporučuji z pohledu vedoucího DP k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pokorný, Jan

Diplomová práce, kterou vypracoval Ján Zábovský má za cíl experimentálně porovnat vliv proudění z konstrukčně různých výustek na přenos tepla konvekcí z lidského těla. Na úvod této práce je pojednáno o problematice tepelného komfortu člověka včetně problematiky produkce a přenosu tepla, celkově je to podáno srozumitelnou a čtivou formou. Teoretickou část uzavírá teorie proudění. V praktické části se pak student věnuje popisu vlastního experimentu, který se konal v klimatické komoře. Vzhledem k technickým problémům klimakomory nebylo možné dodržet úplně přesné laboratorní podmínky, ale student tyto vlivy kriticky zhodnotil ve své práci a projevil tak schopnost objektivně vyhodnotit výsledky měření. Byly měřeny povrchové teploty na manekýnovi v režimu konstantní tepelný tok a také byly měřeny tepelné toky z manekýna v režimu konstantní teplota. Student vyhodnotil obě dvě metody z pohledu konvektivního přenosu tepla na povrchu manekýna a to pro 4 konstrukčně odlišné výustky a 2 typy směrování (hlava, hruď). Výsledkem byl zjištěný ochlazovací účinek jednotlivými typy výustek. Oceňuji vizualizaci kouřem, která se vhodně doplňuje s měřením s manekýnem a snímáním termokamerou. Měl bych připomínku k množství grafů, kdy některé již nepřináší o moc víc informací a spíše odvádí pozornost tím, že obsahují duplicitní informace (viz absolutní hodnoty v příloze a relativní rozdíly v textu práce u tepelných toků a teplot). Dále bych v teoretické části uvítal zmínku o stupni obtěžování průvanem, a v praktické části výsledky z rychlostní sondy. Interpretace výsledků je v pořádku a korespondují se zjišteními kolegy Brdečky v jeho práci, který problematiku řešil pomoci PIV a CTA. Student splnil cíle zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm VELMI DOBŘE (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121769