RIMKO, M. Struktura a vlastnosti martenzitických korozivzdorných ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Cílem práce bylo provést posouzení vlivu tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu vybrané martenzitické korozivzdorné oceli a dále ověřit vliv teploty popouštění a obsahu niklu na strukturu vybrané oceli a hodnoty nárazové práce. V teoretické práci je srozumitelně a velmi přehledně popsána struktura a vlastnosti korozivzdorných ocelí včetně jejich výroby a tepelného zpracování. V rámci experimentální části DP byly odlity dvě tavby chemického složení oceli 1.4317 s obsahem niklu na spodní a horní hranici dané normou. Následně bylo provedeno tepelné zpracování – kalení s různými režimy ochlazování. Vlastnosti oceli po provedeném tepelném zpracování byly ověřeny tahovou zkouškou, zkouškou rázem v ohybu a metalografickým hodnocením. Popis experimentu i zhodnocení jeho výsledků je provedeno velmi srozumitelně a přehledně. Závěry jsou logicky a jasně formulovány. Práce je napsána velmi čtivým a přehledným způsobem a má význam jak pro slévárenskou teorii, tak i z hlediska praktických výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čamek, Libor

Předložená diplomová práce je zpracovaná podle stanovených zásad určených vnitřními předpisy VUT. Literární rešerše velmi dobře seznamuje s problematikou korozivzdorných ocelí. Teoretická část je zpracovaná přehledně a systematicky. V praktické části jsou sestaveny experimentálními postupy pro posouzení vlivu tepelného zpracování na vlastnosti a strukturu martenzitické korozivzdorné oceli GX4CrNi13-4. Provedení jednotlivých experimentů je přehledné a to především v oblasti grafického znázornění. V textu závěru práce nejsou zcela optimálně vytříděny postupně dosažené výsledky, a tak zcela nevyplývá výsledný efekt v rámci dílčí části řešeného projektu. Celkově se v textu objevují pouze některé drobné formální chyby. Ze závěrečného shrnutí vyplývá doporučení k obhajobě DP se známkou velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124251