ZUBÁKOVÁ, A. Elektroerozivní obrábění materiálů využívaných v leteckém průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autorka předložila naprosto rozsáhlé řešení zadané experimentální situace prováděné ve firemním prostředí. Je zachycen velice podrobný přístup a postup řešení. Náročnost tématu si nezbytně vyžaduje tento přístup. Jde především o nová experimentální data, jejichž získání pomocí vrcholné měřicí techniky a následné vyhodnocení záleží na samotné autorce, jinak řečeno, jak se jí podaří výsledky formulovat. Lze vyzdvihnout i přímou spolupráci ve firmě. Magisterská práce se těmito statusy zaslouženě řadí do výzkumné sféry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Diplomová práce zabývající se elektroerozivním drátovým řezání letecké slitiny je originální a využitelnost výsledků v praxi je naprosto reálné. Studentka prokázala velmi dobrou schopnost práce s literaturou a rešeršní část práce je kvalitně a obsáhle zpracována. V experimentální části je provedeno velké množství analýz, které poskytují zcela komplexní pohled na jakost vyrobených vzorků. Studenta na základě jejich výsledků jasně a srozumitelně vyvodila závěry, které v práci uvedla. Zadané cíle byly splněny, jen bych očekávala nějakou kapitolu s názvem „Posouzení výsledků z hlediska využití pro zákazníka“, která mi na základě cílů v práci trochu chybí. Práci doporučuji k obhajobě se známkou za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124364