BOUCHAL, P. Analýza proudění v semi-hermetickém pístovém kompresoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuhovčák, Ján

Študent Patrik Bouchal sa vo svojej práci zaoberal CFD simuláciou semi-hermetického kompresoru s cieľom identifikovať zdroje zvýšeného úniku oleja zo skrine kompresoru. Študent si v rámci riešenia diplomovej práce osvojil prácu s náročným simulačným nástrojom a prehĺbil si znalosti v oblasti numerických výpočtov prúdenia, obzvlášť v oblasti dvojfázového prúdenia zmesi. Tieto znalosti dokázal aplikovat na reálny problém v chladivových kompresoroch. V rámci aktívnej spolupráce s firmou Emerson sa študent detailne zoznámil s konštrukciou predmetného kompresoru a problematikou vysokotlakých chladiacich okruhov s chladivom CO2. Tieto znalosti boli uplatnené v jednotlivých kapitolách diplomovej práce a vhodne doplnené o ďalšie literárne zdroje. Veľké množstvo času a úsilia študent venoval ladeniu a úpravám simulačného modelu s cieľom dosiahnuť správnu funkčnosť, čo bolo vzhľadom na komplexnú geometriu a pracovné podmienky kompresoru náročné. Výsledky simulácie umožňujú identifikovať niektoré zdroje zvýšenej cirkulácie oleja, avšak simulačný model vyžaduje ďalšiu kalibráciu aby mohol byť porovnávaný s experimentálnym meraním. Výsledky práce sú však veľmi dobrý základ pre nadväzujúce práce v tejto oblasti. Študent pravidelne konzultoval postup so svojím školiteľom a tiež so zástupcami firmy Emerson. Časový plán prác si však študent nevhodne rozvrhol a spracovaniu výsledkov tak nevenoval dostatočný čas. Zároveň sa nepodarilo vykonať detailnejší rozbor niektorých zaujímavých javov a výsledkov. Prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení úletu oleje z chladivového kompresoru s využitím nástrojů numerického modelování. V práci se student zaměřil na kompresor, využívající chladivo Oxid uhličitý (R744), u kterého dochází v důsledku vysokých sacích tlaků k většímu úletu oleje, než u běžných chladiv. Pro potřebu realizace numerických simulací vytvořil student na základě poskytnuté 3D geometrie inverzní objem kompresoru, ze kterého následně generoval výpočtovou síť. Velikost výpočtové sítě student správně stanovil na základě citlivostní analýzy, s vhodným zjemněním sítě v místě vyšetřovaných detailů. Při realizaci vlastních numerických simulací postupoval student metodicky, kdy úvodní jednofázová simulace umožnila určit riziková místa v kompresoru, na které se následně zaměřil při vyhodnocování výpočtově náročnějších simulací dvojfázového proudění. Výpočty v oblasti dvojfázového proudění byly provedeny pro různé pracovní režimy kompresoru, u kterých se z výsledků simulací vyhodnocovalo množství unikajícího oleje. Na základě získaných informací student navrhl úpravu těla kompresoru, jejíž přínos ověřil následnou numerickou simulací. Po odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni, avšak její hodnotu sráží textová část. Ta obsahuje vyšší množství překlepů a některé informace mohly být lépe graficky zpracovány, např. vstupní hodnoty pro nastavení výpočtů ve formě tabulek. Student v práci prokázal schopnost aplikovat nabyté poznatky. Provedl numerické simulace, jejichž výsledky vhodně a kriticky zhodnotil. Získané poznatky jsou dobrým základem k řešení dané problematiky na straně průmyslového partnera a přímo vybízejí k pokračování v daném tématu. Student splnil podmínky zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124403