SIKORA, M. Návrh výroby nástěnného držáku na kolo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Student Marek Sikora v rámci řešení diplomové práce navrhl nový design nástěnného držáku kola a provedl návrh výroby stěžejní části držáku z plechu. Provedl potřebné technologické výpočty a vytvořil návrh sdruženého postupového nástroje. Student postupoval správně a diplomovou práci lze hodnotit velmi kladně. Jsou splněny všechny zadané cíle, formální a grafická stránka práce je plně vyhovující. Student v průběhu řešení pracoval aktivně, svědomitě a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Předložená diplomová práce se zabývala výrobou držáku na kolo. Literární rešerše se věnuje zvoleným technologiím stříhání a ohýbání. Získané poznatky student čerpal při samotném vypracování práce. Graficky a stylisticky je diplomová práce zpracována na velmi dobré úrovni, i když se v ní vyskytují drobné chyby jako např. překlepy, u rovnic nejsou uvedeny jednotky, v legendách se objevují již nadefinované symboly (Fs, c - vícero významů), v rovnici 2.17 je použit symbol "l" - v legendě je nadefinován symbol "lx", na str. 36 je uveden odkaz na vztah 2.18, správně 2.38. Kladně hodnotím obsáhlou výkresovou dokumentaci doplňující podrobný popis nástroje v práci. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124556