SÝKORA, M. Analýza mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména analýzou mechanických vlastností bimetalového materiálu s cladovoanou vrstvou Inconelu. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na rozbor bimetalového trubkového materiálu jako celku, rozbor dílčích materiálů (ocel, Inconel), ze kterých se trubka skládá a charakteristiku použitých zkoušek pro zjištění vybraných mechanických vlastností materiálu. Součástí práce je rovněž charakteristika jednotlivých zkoušek, mezi které se řadí zkouška tahem, zkouška tvrdosti při nízkém zatížení, zkouška mikrotvrdosti dle Vickerse a je zde také popsáno hodnocení integrity povrchu. Praktická část práce se zabývá analýzou jednotlivých zkoušek mechanických vlastností sledovaného materiálu z připravených zkušebních vzorků zejména z oblasti oceli, Inconelu a jejich přechodu (promísení materiálu), případně odborné literatury. Součástí praktické části je vyhodnocení zkoušky tahem, na kterou navazuje hodnocení lomové plochy po provedené zkoušce. V této části práce je provedeno také vyhodnocení zkoušky tvrdosti při nízkém zatížení, zkoušky mikrotvrdosti dle Vickerse a drsnosti povrchu zkušebních vzorků. Práce je ukončena vyhodnocením získaných dat ze všech měření a celkovým zhodnocením dosažených výsledků mnohdy s potvrzením teoretických předpokladů, které uvádí odborná literatura. Samotná práce navazuje na aktuálně řešený projekt MPO ČR - TRIO s názvem „Vývoj nové řady bimetalových trubkových oblouků 180° s prodlouženými konci a návarem ze superslitiny, technologie jejich výroby a návrh metodiky testování“ a pomohla k výraznému přínosu, posunu a řešení dané problematiky ze strany ÚST-OTO, FSI VUT v Brně jako spoluřešitele projektu. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích nejen na různých školních pracovištích, ale také ve společnosti BPP Energy, s.r.o., která se podílela na řešení uvedeného tématu. Získané informace maximálně zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných a elektronických zdrojů, o které se také opírá. Při řešení diplomové práce postupoval diplomant správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Joska, Zdeněk

Předložená práce se zabývá analýzou mechanických vlastností bimetalových materiálů s cladovanou vrstvou Inconelu. Diplomová práce je rozdělena na několik částí – teoretickou, kde autor popisuje bimetalové materiály, mechanické zkoušky, hodnocení integrity povrchu a praktickou kde popisuje výrobu testovacích vzorků, jednotlivé testy mechanických vlastností a analýzu naměřených výsledků.V kapitole zhodnocení dosažených výsledků jsou shrnuty dosažené výsledky, s vlastním komentářem autora. Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na velmi dobré úrovni. Autor dokázal získané teoretické informace vhodně využit pro sestavení a vyhodnocení experimentu. Grafická stránka práce je na velmi dobré úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních a elektronických relevantních zdrojů. Při řešení diplomové práce postupoval autor správně a systematicky. Prezentované výsledky jsou vhodně a přehledně uspořádány s využitím obrázků, grafů a tabulek. Na základě uvedeného mohu konstatovat, že autor splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124595