LIŠKOVÁ, T. Technologie obrábění vybrané součásti sestavy vakuové vývěvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomová práce Bc. Terezy Liškové je zpracována ve dvou částech, kde teoretická část vychází z odborné literatury a navazující experimentální - praktická část je řešena ve spolupráci s firmou. Obě části vykazují schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou a následně prakticky realizovat nabyté poznatky při praktické aplikaci. Práce vykazuje vysokou úroveň zpracování zadaného úkolu po všech stránkách. Studentka pracovala samostatně a podle potřeby využívala konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kučera, Lukáš

Diplomová práce se zabývá výrobním procesem obrábění lopatek rotorové součásti, která je obsažena v sestavě vakuové vývěvy. Teoretická část popisuje technologii frézování, a také obsahuje rozdělení vakuových vývěv a jejich princip. V praktické části je proveden rozbor stávajícího výrobního procesu a experimentální část obsahující testy, které májí zapříčinit snížení času obrábění výrobního procesu. Přestože se jedná o součást se složitou geometrií a náročné zpracování CNC programu, studentka prokázala schopnost se orientovat v této práci, která vyžaduje znalost technické dokumentace, parametrů stroje, řezných podmínek a specifikaci používaných nástrojů. Práce obsahuje velmi dobře zvládnutou část plánování experimentu, díky kterému je obsah srozumitelný a výstupní data dobře zpracovaná. V závěru je provedena technická zpráva, ve které je viditelné úspěšné splnění kritérií v plném rozsahu. Na základě dosažených výsledků a vysoké úrovně obsahu doporučuji tuto diplomové práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124668