CEJPEK, O. Návrh a realizace aerodynamického tunelu pro rozstřikovací trysky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Bc. Ondřej Cejpek se již během bakalářského studia zapojil do práce na výzkumných projektech na Energetickém ústavu a významně se podílel na experimentech prováděných v laboratoři sprejů. Při vedení studenta jsem měl možnost ocenit jeho samostatnost a schopnost si práci sám organizovat a realizovat. To mne vedlo k zadání rozsáhlé a velmi náročné práce, která byla současně podpořena výzkumným projektem a vyústila v nejkomplexnější diplomovou práci, jakou jsem dosud vedl. Zahrnovala etapy od rešerše přes návrh, konstrukci a realizaci až po zprovoznění tunelu, jeho optimalizaci a praktické zkoušky. Práci jsem s ohledem na její zaměření a potenciální význam nechal studenta zpracovat v AJ. V takto komplexní práci byla řada parametrů, které bylo nutno již na počátku vhodně zvolit a zkombinovat, aby řešení nebylo příliš široké a nebylo nutné zvažovat příliš mnoho variant. Práce byla náročná jak časově, tak technicky a svým rozsahem i charakterem překračuje rámec diplomové práce a tvoří rozsáhlejší inženýrské dílo. Student navíc prezentoval dílčí výsledky práce na vědeckých konferencích a byla podána PCT přihláška na patentovou ochranu díla. Pro zachování kompaktnosti a rozumné délky práce nebyl prostor některé provedené činnosti a řešení podrobněji v práci dokumentovat. Z výsledné práce tak nejde snadno odhadnout množství času a práce, kterou student tématu věnoval. V rešeršní části práce k řešené problematice byl student odkázán především na původní vědecké publikace v anglickém jazyce. Návrh i konstrukce tunelu vyžadovaly zvládnutí velkého rozsahu činností od studia problematiky jedno- a dvou-fázové mechaniky tekutin, přes konstrukci mechanismů, aplikaci pokročilých optických meřicích metod, řízení a regulaci, po analýzu a interpretaci naměřených dat. Student ukázal velmi dobré schopnosti se orientovat v širokém spektru problémů a spolupracovat s dalšími zapojenými studenty a pracovníky tak, aby dílo bylo možno realizovat. Pan Bc. Cejpek postup práce s vedoucím dostatečně konzultoval a řídil se jeho pokyny. Při řešení volil adekvátní postupy a problému se věnoval do dostatečné hloubky a šíře. Výsledek je předpokladem pro pokračování ve vědecky zaměřeném studiu a práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Hodnocená diplomová práce se zabývá návrhem a realizací malého otevřeného aerodynamického tunelu pro laboratoř trysek OTTP EÚ. Rozsah zadání je vysoce nadstandardní, diplomantovi se však podařilo všechny zadané úkoly splnit velmi dobře. Vycházel přitom z rozsáhlé rešerše literárních zdrojů (celkem 85), týkajících se jak vlastní konstrukce tunelu, tak i principů optických měřicích metod, které v něm mají být používány, a atomizace kapalin tryskami. Na základě zjištěných a kriticky vyhodnocených poznatků vytvořil vlastní návrh tunelu, realizoval jej a podrobil rozsáhlému testování. Oceňuji zejména "ladění" některých komponent, jímž se podařilo výrazně zlepšit provozní parametry tunelu. Závěrem je popsán a vyhodnocen modelový experiment vlivu příčného proudění na charakteristiky spreje generovaného tryskou. Samotná práce je psána anglicky a má rovněž nadstandardní rozsah (101 stran), který je však zcela adekvátní šíři tématu. Text obsahuje pouze minimum pravopisných chyb, je srozumitelný, dobře strukturovaný a i po formální stránce zcela vyhovující. Jediný drobný nedostatek spatřuji v rozvržení některých obrázků a tabulek v textu - vzniklé volné plochy působí vizuálně neesteticky. Celkově konstatuji, že zadané cíle byly dosaženy, práce splňuje všechna požadovaná kritéria, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124871