KŘIVÁNKOVÁ, L. Řešení jednoúčelového postupového nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Magisterská práce se zabývá problematikou sériové výroby ohledně nástrojového vybavení. Charakterem je možno ji zařadit mezi konstrukční vývojové studie se srozumitelnou úrovní. Úvodní rozsáhlá část přibližuje nezbytnou oblast z teorie nástrojů, což lze považovat za standardní část, pak následuje přechod na zadanou součást a konstrukční výpočet nástroje, doplněný zmínkou o simulačních programech. Kapitoly jsou řazeny přehledně, přílohy dokreslují v detailech použité principy, typografická stránka je na dobré úrovni. Hlavní výstupy řešení jsou situovány víceméně do podkapitol jednotlivých kapitol a opětovně jsou soustředěny v závěru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Varhaník, Matúš

V kapitolách 1 a 2 autorka dôsledne uvádza teoretické charakteristiky technológie tvárnenia a konštrukcie postupových nástrojov. Uvedené poznatky tvoria vhodný základ pre praktickú časť diplomovej práce. Výpočet parametrov ohybu a nástrihový plán zadanej súčiastky potrebných pre konštrukciu jednoúčelového postupového nástroja sú spracované na veľmi dobrej úrovni. K plánovej výrobe a odladeniu nástroja kvôli situácii s COVID-19 nedošlo. Ostatné ciele zadania boli splnené, práca je podložená 26 zdrojmi a spracovaná na dobrej grafickej a štylistickej úrovni. Diplomovú prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124903