SVOBODA, K. Technologie výroby kluzného oka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zouhar, Jan

Diplomová práce autora splňuje všechny body zadání. Rešeržní část je obsahem adekvátní k řešenému problému a teoretické znalosti jsou aplikovány v praktické části práce. V praktické části se autor zaměřuje na výrobu ok a jejich testování. Je zde uvedena výroba prototypu s dostupnými nástroji a návrh produktivní sériové výroby. Testování proběhlo v omezené míře a s využitím momentálně dostupného vybavení, testy proběhly úspěšně a potvrdili správnost výběru tvrdého eloxování součásti a její funkce. Pro nedostatek času způsobeného výpadkem přístupu do dílen, byly odloženy, nebo zkráceny trvalnivotsní testy. V technicko ekonomickém zhodnocení je odhadnuta a srovnána prodejní cena, bližšší cenotvorba se již netýká této práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Předložená diplomová práce je zaměřena na prototypovou a následnou sériovou výrobu součásti „oko“, které se používá například v horolezectví nebo při práci ve výškách. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány hliníkové slitiny a jejich možné povrchové úpravy. Nosnou částí práce je navržení a realizace výroby ok, které slouží jako prototyp s následným doporučením pro výrobu sériovou. Součástí práce jsou také zátěžové testy, kdy byly porovnávány jednotlivé vzorky ok s různými povrchovými úpravami. Součástí práce je také technicko-ekonomické zhodnocení. Předložená diplomová práce se opírá o 24 knižních a elektronických zdrojů. V práci se vyskytují drobné překlepy, pravopisné chyby a nedostatky. I přes tyto připomínky práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124981