ELIÁŠ, V. Žárové nástřiky elektrickým obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Diplomová práce Bc. Vojtěcha ELIÁŠE obsahuje 51 stran textu včetně obrázků a 2 přílohy. DP je věnována problematice žárových nástřiků nanášených technologií obloukového stříkání. Jedním z hlavních účelů žárových nástřiků je ochrana proti korozi a z toho důvodu byla jako nástřikový materiál pro experiment zvolena zinková slitina Zinacor 850, která se používá na ochranu ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Literární studie je tedy věnována hlavně korozi. Rozsah experimentu, který byl proveden je dostatečný. V rámci experimentu bylo provedeno hodnocení povlaku z hlediska přilnavosti, drsnosti a struktury. Vyvozené závěry jsou správné a lze je použít pro praxi. DP je psána technicky správně, s podporou dostatečné obrázkové dokumentace. Bc. Vojtěch Eliáš využíval možností konzultací a technické podpory vedoucího. Diplomant prokázal schopnost samostatné práce a doporučuji DP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sigmund, Marián

Předložená práce s názvem "Žárové nástřiky elektrickým obloukem" se zabývá v dnešní době poměrně známou a technologicky zvládnutou, pro dro danou aplikaci vhodnou technologií žárového nástřiku. Práce je rozdělena do 5 kapitol. Po úvodním rozboru součásti a porovnání metod zinkování jsou popsány metody měření jakosti povlaku. Následuje literární rešerže o korozi a vhodných způsobech protikorozní ochrany, včetně srovnání technologií žárových nástřiků. V experimentální části v tabulce 3 je popsán návrh parametrů žárového nástřiku obloukem, následně v podkapitole o praktickém provedení žárového nástřiku je odkaz opět na tuto tabulku. Z hlediska praktického provedení žárového nástřiku i z popisu v diplomové práci se jedná opravdu jen o návrh, jelikož rozsah daných parametrů je velký a bylo by vhodné znát a uvést bližší parametry (techniku) žárového nástřiku jednotlivých vzorků, včetně např. vzdálenosti stříkací pistole od nanášeného podkladu. Následující měření jakosti povrchu je rozděleno na měření tlouštky zinkového povlaku. Dle mého názoru požadavek 250 m na žárový nástřik obloukem nízká hodnota, o čemž svědčí i velké naměřené rozdíly tlouštěk vrstev uváděné v tabulce 6 u jednotlivých vzorků. Bohužel neznám praktickou aplikaci a korozní odolnost dané součásti ze zadání spolupracující firmy. Z měření tlouštky pozinkované vrstvy chybí dílčí závěry. Následuje měření přilnavosti s jasnými závěry v souvislostech s použitým lepidlem použitým při odrhové zkoušce. Dále experiment pokračuje měřením a vyhodnocením profilu drsnosti, který mi není i vzhledem k množství dat a parametrů drsnosti příliš jasný. Obecně mě není vůbec jasný účel a důvod provádění tohoto jistě nákladného experimentu a ani v dílčím závěru a ani v závěru celé diplomové práce jsem se neodzvěděl jednak žávěr a ani důvod jeho realizace. Raději bych v práci viděl po praktické stránce místo měření drsnosti provézt měření mikrostruktury, spíše chemické mikročistoty i s ohledem na fakt uvedený v textu práce, že základní materiál byla ocel S 245 bez uvedení stavu zpracování, chemického složení a mechanických hodnot, případně konkrétního atestu od základního materiálu. Poslední částí experimentu je v rámci možností vyhodnocení makrostruktury. Po formální stránce nemám k diplomové práci žádné výhrady. Velmi obecné cíle byly rovněž dle mého názoru splněny. Jako celek bude mít tato diplomová práce spíše teoretický přínos a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125054