KRYŠTOF, M. Výroba nástrčného klíče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Císařová, Michaela

Diplomová práce byla zaměřena na výrobu bezpečnostní matice pro uvolnění bezpečnostních šroubů kola osobního auta. Práce je zpracovaná přehledně a v logickém sledu, rozsahem a provedením odpovídá stanovenému zadání. Diplomová práce je doplněna názornou obrázkovou dokumentací, potřebnými technologickými výpočty a ekonomickým zhodnocením. Student přistoupil ke zpracování diplomové práce velmi zodpovědně a pracoval samostatně. Na konzultace chodil pravidelně s návrhy řešení dílčích problémů. Grafická úprava je na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Forejt, Milan

Diplomová práce Bc. Marka Kryštofa je ve smyslu zadání úplná i když je postavena na neurovnaných vědomostech o osvědčených vzorech, avšak v celku odpovídá požadavkům, které jsou na ni kladené. Předmětný projekt je doložen rozsáhlou výkresovou dokumentací a představuje mírně obtížné zadání s nutností aplikací nejenom běžných vzorů a splňuje stanovené cíle. V celku průměrnou odbornou úroveň své diplomové práce však diplomant ponížil, až znehodnotil, při vlastním zpracování. V projektu je řada nepřesností a chyb, které nesvědčí o správné interpretaci použitých podkladů a o zcela odpovědném přístupu k řešení, např.: - v odborném názvosloví používá neobvyklých výrazů. Místo přetvoření (trvalé-plastické deformace) používá výrazu přeměna, místo označení obr.1 a další používá celá slova obrázek 1. - v odkazu na lit [28] používá názvu " ústav tváření", - smykové napětí označuje symbolem sigma- místo, správně tau-, - na obr.4 jde o výrobu U profilu, nikoliv průltačku, - na obr.6 snad jde o výrobu polotovarů součástí, obdobně na obr.8 a obr.11, - na str.12 nahoře přetvoření se nedělí ale vyjadřuje, - vztahy ( 2.6 až 2.6) pro výpočet poměrných a logaritmických deformaci je vhodné definovat s ohledem na znamení. -vztah (2.12) pro deformační odpor je pro pěchování dle Siebela, nikoliv pro protlačování, -vztah (2.16) pro výpočet síly a vztah (2.17) používá střední hodnotu deformačního odporu, který neexistuje a je technicky nepřijatelný, -na obr.28 snad vyrábíte kalíšek ne zase U profil. -na str.36, 37 a 38 a dále. Proč dosazujete u všech variant So= 651,75, když máte dopředu stanovenou hodnotu 615,75 mm2? Výpočty přetvoření jsou chybné, - u varianty C není možné sečítat přetvoření dříku a hlavy to je technicky nepřijatelné! - u varianty D na str. 38 jsou hodnoty 539,93 a 651,75 špatně vypočtené, správně 530,93 a 615,75 - dle jakého výpočtového modelu a odkud jsou vztahy na str.42 a 43. Kde je geometrický model? Normálové složky napětí při protlačování jsou záporné! - ve vztahu 3.31 patří dle obr.53 h1=20,52mm a h3=17,69mm, - str.48, co opravňuje k součtu obou radiálních napětí? Jde o krajní hodnoty rozložení po výšce kontejneru!!!! Připomínky k výkresové dokumentaci: Z rozsáhlé výkresové dokumentace projektu byly předloženy: sestava protlačovacího nástroje, 2 průtlačníky, 2 průtlačnice, 1 pěchovník, 1 pěchovnice, 2 objímky, výrobní výkres nástrčného klíče a polotovaru. Sestava protlačovadla: Nevhodný způsob promítání (N,P,B, nesprávné kreslení imbus šroubů, nejasný způsob zabezpečení souososti horních aktivních nástrojů se spodní části s lisovnicemi, nesprávné kreslení průtlačníků-chybí čáry, nevhodný způsob vyhazování pouze pružinami, nevhodně zvolený způsob dopředného volného protlačování, nejasné ukotvení stírací desky, chybí jasné zakótovaní sevření a zdvihu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 125071