GORDIAK, M. Použití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály s vyšší úrovní strukturní nehomogenity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Válka, Libor

Diplomová práce se zabývá hodnocením využitelnosti protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály se zvýšenou úrovní strukturní nehomogenity, typicky materiály vyrobené některou z aditivních technologií. Ke zpracování diplomové práce přistupoval pan Bc. Michal Gordiak zodpovědně. I přes objektivní potíže, způsobené pandemickou situací pracoval na experimentální části práce samostatně, veškeré experimenty, u nichž to bylo jen trošku možné prováděl sám. Samostatnost prokázal i při práci s literaturou, ukázal, že umí dostupné zdroje informací analyzovat a správně interpretovat. Práce je napsána přehledně, po stylistické a grafické stránce je na dobré úrovni. Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Řehořek, Lukáš

Předložená práce na téma „Použití protlačovacích zkoušek na miniaturních discích pro materiály s vyšší úrovní strukturní nehomogenity“ je vypracována v předepsaném rozsahu pro magisterskou diplomovou práci. Práce má přehlednou kompozici a po grafické stránce je pečlivě upravena. V teoretické části práce jsou velice přehledně popsány aspekty SPT (Small Punch Test) zkoušky včetně výhod, nevýhod a limitů této metodiky. Je zde stručně a logický popsán soubor mechanických vlastností získávaných touto zkouškou. V druhé části teorie se student věnuje PBF (powder bed fusion) technologii 3d tisku kovu a jsou zde přehledně shrnutý vlivy na parametrů procesu na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti finálních výrobků. Experimentální část je uspořádána logicky a je z ní patrná schopnost studenta samostatně zpracovávat výsledky a interpretovat je. U výsledků statistické povahy by bylo dobré uvádět na všech místech směrodatné odchylky a také použití 4 desetinných míst u průměrných hodnot je zbytečné. Dále se domnívám, že by bylo vhodné uvést u obrázků č. 53 a 54 také rozptylový pás pro hodnoty stanovené zkouškou tahem, což by přispělo k vyšší vypovídací hodnotě zde prezentovaného srovnání obou metod. Kapitola věnující se diskusi výsledků je dle mého názoru příliš strohá a omezuje se na výčet získaných výsledků a měla by obsahovat více zamyšlení nad získanými daty a jejich vzájemnými korelacemi, vhodnosti dané metody atd. Celkové je práce kvalitní a dostatečného rozsahu bez formálních chyb a na vysoké úrovní. Z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125148